އއ. މަތިވެރި
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 11:24
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މަތިވެރީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މަތިވެރީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސާލިހު މަތިވެރީގައި
ރައީސްގެ އއ. ދަތުރުފުޅު: މަތިވެރީ ބިން ހިއްކުމާއި ސިއްހީ މަރުކަޒު 24 ގަޑި އިރަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ރައީސް ދެއްވައިފި
 
ސްކޫލްގައި އޭލެވެލްއަށް ކިޔެވޭނެ ގޮތެއް ދަނީ ބަލަމުން
 
ބިން ހިއްކުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނެ

މަތިވެރީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ސިއްހީ މަރުކަޒު ބޮޑުކޮށް 24 ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ބަދަލު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އއ. އަތޮޅުގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު މަތިވެރިއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މަތިވެރިއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް ވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މަތިވެރީގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ބިން ހިއްކުމާއި ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މަތިވެރިއަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އެކަންކަން ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހިމަނައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލު ކުރެވިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، އެމްޓީސީސީން މި މަސައްކަތް ފެށޭވަރުވާނީ މިހާރު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައި ހުރި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ޕްލޭނެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވިގެން ދިއުމާއެކު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްފަހަރާ ފެށިގެންދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިން ހިއްކުމުގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް އެއްކޮށް ނިންމަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ.

މަތިވެރީގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު 24 ގަޑި އިރަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭނަމަ ހެލްތް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ މަރުކަޒު 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރާއިރު، މިވަގުތު ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި އެކު އެކަން ކުރެއްވޭނަމަ އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ 24 ގަޑިއިރަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ބަދަލުުކުރެވިގެންދާއިރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

މަތިވެރީގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ކުރީ ސަރުކާރުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރިނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން އެ މަސައްކަތް އެހެން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސާފު ބޯފެނުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާއި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ގޭގެޔަށް ފެންހޮޅި ގުޅައިދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް އިތުރުކުރުން އެއީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އޮތް ކަމެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭލެވެލް ފެށޭނެ ގޮތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވި އަލިމަގެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް