ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 07:11
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝަމާއު ޝަރީފް
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝަމާއު ޝަރީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ: ޝަމާއު
 
ފަރުވާގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި
 
ގިނަ ކަންކަން މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި
 
ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އެސެސްމެންޓެއް ހަދާފައެއް ނުވެ

މަސްތުގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދޭ ފަރުވާގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަމާއު ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ރަނގަޅު އެސެސްމެންޓެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު އޮތް ހިސާބު ބަޔާންކޮށްދޭ ތަފްސީލީ އެސެސްމެންޓެއް ހަދައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ 10 އަހަރު ކުރީގެ ހާލަތާއި މި ހަލާތާ އަޅާ ކިޔާއިރު، ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ބަދަލު އައި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް ބަދަލުވުމާއި، އުމުރުފުރާ ބަދަލުވުމުގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ގޮތްވެސް ބަދަލުވެ މިފަދަ އެތައް ކަމަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިކަމުގެ ފަރުވާ ދޭން ފެށީއްސުރެ ވެސް ދެމުން އަންނަނީ އިން ހައުސް ފަރުވާއާއި، މުޖުތަމައަށް ނެރެގެން ދޭ ފަރުވާގެ އިތުރުން މެތަޑޯން ފަރުވާކަން ޝަމާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފަރުވާ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައިސް މިކަން ކުރިއަށްދިއުމަކީ މިކަމުން އެއްވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ފެންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. ފަރުވާދީފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް މާ ގިނަ ދުވަހު މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓާ ނުލެވޭކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވާ ސަބަބު ރިވިއު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށާއިި، ފަރުވާގެ ނިޒާމު ވެސް ޒަމާނާ އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަސައްކަތް މި އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރުވާގެ ނިޒާމު ޒަމާނާ އެކަށޭނަ ގޮތަށް، ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، އެކި އުމުރުފުރާތަކާއި، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ފަރުވާތަކެއް ތައާރަފުކުރުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވިގެންދަނީ. ރާއްޖޭގައި ވެސް މިކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ލަފާ ދެއްވާ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެތައް ބައިވަރު ކޮންސަލްޓެންޓުންނެއް ވެސް މިކަމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ. އެހެންވީމަ މި ފެށޭ ނޮވެމްބަރު މަހަށް އަމާޒު ހިފައިގެން މި ތިބީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި. .
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝަމާއު ޝަރީފް

ޝަމާއު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފަރުވާއަށްފަހު އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ނެރުމުގެ ކުރިން ރީ-އިންޓެގްރޭޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އާއިލާތައް މިކަމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، މުޖުތަމައު އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ފެށޭ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރެއަށް އަންނަން ވާއިރަށް މިކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަންކަމަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ އާބާދީއެއްގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ކަމަށާއި، އަންނަ 2022 ވަނަ އަހަރު މުޅި މި ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
33%
0%
0%
33%
33%
ކޮމެންޓް