ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 20:14
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔުން
ދިވެހިންނަށް، ވިސާ ނުނަގައި އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މިހާތަނަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުން ދިވެހިންނަށް ވިސާދިނުމުގެ ކަންކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވޭ
 
ވިސާ ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ ތަކުލީފުތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނުނަގާ އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާއަށް ދާން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ ތަކުލީފުތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުން ދިވެހިންނަށް ވިސާދިނުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންދާ ކަމަށާއި, ވަރަށް އަވަހަށް މިކަމަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ޓުވީޓް ކުރައްވާފައިވާއިރު, ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ, އެ ޚާއްސަ އުސޫލަކީ ކޮބައިތޯ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ސުވާލު އުފައްދަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނުނަގާ ބޭސްފަރުވާއަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު, ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފަތުުރުވެރިންނަށް އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްފަހުން އަންނަ ހަފްތާގައި އެ ގައުމު ހުޅުވާލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގައުމުގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓޫރިޒަމް ޝްރިޕާދް ނައިކް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފްލައިޓުތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ މި މަހުގެ 15 ހިސާބުގައި ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާއަށް ފަތުރުވެރިން ދިއުން މެދުކެނޑިފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކީ ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރު މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ބަންދު ކުރުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް