ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 11:17
ބާސާ ދޫކޮށް ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ
ބާސާ ދޫކޮށް ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މެސީ ހިލޭ ކުޅެދިނުން
މެސީ ހިލޭ ކުޅެދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރިން: ލަޕޯޓާ
 
މެސީ ދޫކޮށްލަން ބާސެލޯނާއިން ނިންމީ ގޮތެއް ނެތުމުން
 
ހިލޭ ކުޅެދިންނަމަ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ

މިދިޔަ ހޫނު މުސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި، އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ޓީމަށް ހިލޭ ކުޅެދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރި ކަމަށް ބާސާ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާސާއާއެކު އުމުރުން 34 އަހަރުގެ މެސީ ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. އެކަމަކު މުސާރަ ކުޑަކޮށް އައު އެއްބަސްވުމުެއްގައި ސޮއިކުރަން މެސީ މީގެ ކުރިން ނިންމި ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރިއެވެ. އަދި 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާސާގައި މެސީ މަޑުކުރާނެ ކަމަށްވެސް އޭރު ރިޕޯޓުކުރިއެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ބާސާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެއްބަސްވުން އާނުކުރެވުމާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން މެސީ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މާލީ ގަވާއިދުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެސީ ދޫކޮށްލުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ސްޕެއިނުގެ ރޭޑިއޯ އަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ މެސީވެސް ބާސާގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވި ކަމަށާއި، އެކަމަކު އޭނާ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމީ ޕީއެސްޖީން ލިބިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރެޝަރުގެ އިތުރުން ބާސާ އިތުރު މާލީ އަދަވަޅަކަށް ވައްޓާލަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކުވެސް މެސީގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ބާސާއަށް ހިލޭ ކުޅެދޭން މަޑުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރި ކަމަށާއި، އެގޮތުން މެސީ ހިލޭ ކުޅެދެން ހުރި ނަމަ ސްޕެނިޝް ލީގުގެވެސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެސީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ގާތުގައި އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ބުނަން ބޭނުންނުވި ކަމަށްވެސް ލަޕޯޓާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ބާސާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައި ބޭއްވި ވަދާއީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރޮވިފައި ހުރެ މެސީވެސް ވަނީ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެސީ ބުނީ 50 އިންސައްތަ މުސާރަ ކުޑަކޮށް އައު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް، އެއްބަސްވުން އާނުކުރެވުނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މާލީ ގަވާއިދުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ބާސާގައި 21 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވިއިރު، އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްޖީއާއެކު ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕީއެސްޖީން ބޭނުންނަމަ މެސީ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުވޭނެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕީއެސްޖީއާއެކު މެސީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 35 މިލިޔަން ޔޫރޯގެ މުސާރާއެއް ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
33%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް