ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 09:10
އެޗްޕީއޭގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރު ޑރ. ނަޒްލާ މުޞްޠަފާ،
އެޗްޕީއޭގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރު ޑރ. ނަޒްލާ މުޞްޠަފާ،
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ވެކްސިން ދިނުން
ފުރަތަމަ ޑޯޒަށް އެލާޖިކްވި މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒު ދެމުންދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ޑޮކްޓަރުންގެ ހާޒިރުގައި!
 
ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކުރުމުން ގާތްގަނޑަކަށް 95 އިންސައްތަ ދިފާއީ ބާރު ލިބޭ
 
އެލާޖިކްވި މީހުންގެ ގަޔަށް ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަމުންދަނީ ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން
 
މުޅި އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 61 އިންސައްތަ ދެޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ

ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒާއެކު މާބޮޑަށް އެލަރޖިކްވެ، ސިއްހީ ގޮތުން މައްސަލަތައް ދިމާވި މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒު ދެމުންދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ޑޮކްޓަރުންގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރު ޑރ. ނަޒްލާ މުޞްޠަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިނަށް ގިނަ ބަޔަކު ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ވެކްސިން ޖެހުމަށް ގިނަ މީހުން ބާރު އަޅާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 27 ގެ ނިޔަލަށް މުޅި އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 71 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް 61 އިންސައްތަ މީހުން ދެޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އާބާދީގައި ކުޑަ ކުދިން ނިސްބަތުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ކުޑަ ކުދިން ގިނަ. އެހެންވީމަ މުޅި އާބާދީގެ އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ޑޯޒު ޖަހާފައި މިވަނީ 71 އިންސައްތަ. ދެޑޯޒު ގާތްގަނޑަކަށް 61 އިންސައްތަ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ޔޫކޭއާ އެއް ހަމައެކޭ. އެހެންވީމަ ގިނަ މީހުން ޖެހި ވަރަކަށް ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސްލޯވާނެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ހަމަ ޖަހަމުންދަނީ. ރާއްޖޭގައި ފަހުން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު މިލިބުނީ ވެސް ތަންކޮޅެއް ފަހުން. އެއާ ބަލާފައި ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން ސްކޫލުތަކުގައި ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 95 އިންސައްތަ ޖަހާފައިވަނީ. ރަނގަޅީ މިއަށްވުރެ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށްދިޔައިމަ
އެޗްޕީއޭގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރު ޑރ. ނަޒްލާ މުޞްޠަފާ

ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި އާބާދީއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިހާރު 30 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެގެން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒާއެކު އެލާޖިކްވެ ސިއްހީ ގޮތުން މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވި މީހުން ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެންޓިބައޯޓިކާއި، ތަދު ކަޑުވާ ބޭހަށް އެލާޖިކްވާ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އެލާޖިކްވި މީހުންގެ ގަޔަށް ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަމުންދަނީ ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން [email protected] އީމެއިލް ކުރުމުން ޑޮކްޓަރުންގެ ޕެނަލުން އަކުން އެމީހަކާއި އިންޓަވިއު ކުރާނެ ކަމަށާއި، ވެކްސިން ޖަހާނީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެމަޖެންސީގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރުންގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކުރުމުން ގާތްގަނޑަކަށް 95 އިންސައްތަ ދިފާއީ ބާރު ލިބޭ ކަމަށާއި، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ހާލު ސިރީއަސް ނުވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް