ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 23:23
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލީ ނިޔާޒު
ހުޅުމާލޭދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ނިޔާޒަށް ސިއްޙީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެނީ
 
އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެދާއިރާގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒަށް ސިއްޙީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އަލީ ނިޔާޒަކީ ހުޅުމާލެދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާޝަންގެ ނައިބެވެ. އަދި ނިޔާޒަކީ ރައީސް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅެވެ.

ނިޔާޒަށް ދިމާވި ސިއްޙީ ކުއްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި އާއިލާއިން އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އަލީ ނިޔާޒަށް ފަރުވާދެނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
75%
13%
6%
6%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ވޯޓުދޭނެ މެންބަރެއް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގައި ނުތިބޭނެ: އަލީ ނިޔާޒު
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ޝަރީފަށް މެންބަރު ނިޔާޒުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް!