ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 08:25
އަހުމަދު މަހްލޫފް - ޔޫތް މިނިސްޓަރ
އަހުމަދު މަހްލޫފް - ޔޫތް މިނިސްޓަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހްލޫފްގެ ސަސްޕެންޝަން
ނަންގަވާ މުސާރައާ އެއްވަރަށް މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރައްވާ އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް ނުދާނެ
 
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ މަހްލޫފަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީއޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ޖޫންމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު

ނަންގަވާ މުސާރައާ އެއްވަރަށް މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނެވި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ 'ފަލަ ސުރުޚީ' ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނަވައިގެން މުސާރަ ނަންގަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު މުސާރަ ނަންގަވަނީ ކުރައްވާ މަސައްކަތައް ކަމަށެވެ. ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރައްވާ އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް ނުދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރައްވާ ނަމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ބޮއްސުން ލައިގެން ދިޔައީސް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވެސް ކަންކަމުގައި ގުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި، ޚިޔާނާތާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ އާއި އޭސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ތަހުގީގުގެ ތެރޭގައި، ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ މަހްލޫފަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީއޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަހުލޫފް ހުރެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އޭރު ބަހުސްކޮށް ވޯޓަށް އެހި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސް.އީ.ޒެޑް) ބިލަށް ވޯޓުދިނުމާއި ޕީޕީއެމްގައި ދެމި ހުރުމުގެ މުގާބިލުގައި 33,000.00 (ތެއްތިރީސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު މަހުލޫފްއަށް ލިބިފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް