ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 11:19
ކުރިން ކުރި ވިއްސާރައެއްގައި މާލޭގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތަކެއް ވެއްޓުން
ކުރިން ކުރި ވިއްސާރައެއްގައި މާލޭގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތަކެއް ވެއްޓުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވުން
މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލްތިމާސްކުރަން : ޕޮލިސް
 
ގަޑިޔަކު 34 މޭލާއި 40 މޭލާ ދެމެދުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރޭ
 
އޮރެންޖް އެލަރޓް ވަނީ ނެރެފައި

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލާފަކޮށްފައިވާތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މޫސުމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި، ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވޭތޯ ދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން ޔަގީންކުރުމަށާއި، އަދި މުވާސަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސެޓުފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ޔަގީންކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ދަތުރު ނުފެށުމަށް ޕޮލިހުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. އަދި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތައް ބަރު ކުރުމުގައި ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ ބަރު ނުކުރުމަށާއި، ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ސަލާމަތީ އާލާތްތައް ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ވެސް މިބަޔާނުގައި ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  އަދި ފަޅުގައި އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމުގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ނަގިލި ކަހާލުންފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށްޓައި ސަމާލުވެ، ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ވެސް ޕޮލިހުންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ވައިގަދަވެގެންދާ ވަގުތުތަކުގައި، އުސް އިމާރާތްތަކުގެ ދޮރުތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް ރަނގަޅަށް ލެއްޕުމަށާއި ބެލްކަނި އަދި ޓެރެސްގައި ހުންނަ ގަސްމުށި ފަދަތަކެތި ބިންމައްޗަށް ނުވެއްޓޭނެހެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމާއި ވަޔާ އެއްލައިލަފާނެ ފަދަ ތަކެތި އެއްލައި ނުލާނޭހެން ބަނދެ ރައްކާތެރިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާއި، އަދި ބޭނުންނުކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ކަރަންޓުން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ނިއްވާލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ވެސް ހިނގާފާނެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ޕޮލިހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދިވެސް އޭގެ އިތުރުން، ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ނުވަންނާނޭހެން ވެލި ބަސްތާ ފަދަ ތަކެތި ޖަހައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ވިއްސާރަވެ މަގުމަތީގައި ފެންހެދިފައި އޮންނަ ވަގުތުތަކުގައި މަގުހިނގާ މީހުންނާއި އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި،  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މަގުތަކުގައި ފެންހެދިފައި އޮންނަ ވަގުތުތަކުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވުމަކީ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވެ ދުއްވާ މީހާ އަށާއި މަގު ހިނގާ މީހުންނަށް ވެސް އިޢާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތި ވެދާނެކަމެއްކަމަށް ވާތީ އެކަންކަމަށް ވެސް ރައްޔިތުން ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ވިއްސާރަވެ ވައިގަދަ ވުމާއެކު ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ރިންގް ރޯޑުގައި ސައިކަލު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ވެސް ޕޮލިހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
67%
0%
33%
ކޮމެންޓް