ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 22:55
ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން،
ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން،
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވޭ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
 
މިމަހުގެ 30ށް މުއްދަތު ހަމަވާނެ
 
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން 46 ސްކޮލަރޝިޕް އިއުލާން ކޮށްފައިވޭ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން މިހާރު ވެސް ގިނަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލާއިރު، ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ލާނިން ޑިސެބިލިޓީ ދާއިރާއިން 46 ސްކޮލަރޝިޕް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެއީ ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖީން 10 ފުރުސަތު، އެޑިކްޝަން މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާއިން 5 ފުރުސަތު، މެންޓަލް ހެލްތްގެ ނާސިންގ ދާއިރާއިން 11 ފުރުސަތު، ސައިކޭޓްރިކް ދާއިރާއިން 2 ފުރުސަތު، ސައިކޯތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން 10 ފުރުސަތު އަދި މާސްޓަރސް ލާނިން ޑިސެބިލިޓީ ދާއިރާއިން 8 ފުރުސަތު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މާސްޓާސް ފެންވަރުގެ މި ސްކޮލަރޝިޕް ތަކަށް މިމަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ދާދިފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ އިއުލާން ކުރެއްވި މެންޓަލް ދާއިރާއިން 30 ސްކޮލަރޝިޕް. ވައުދު ފުއްދުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދާދި ފަހުން ވާނެ މެންޓަލް ދާއިރާއިން ލާނިން ޑިސެބިލިޓީ ދާއިރާއިން 46 ސްކޮލަރޝިޕް އިއުލާން ކޮށްފައި. މިމަހުގެ 30ށް މުއްދަތު ހަމަވާނެ. އެހެން ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި ތަފާތުވާނެ. ތަފާތުވާ އެއްސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދަރިވަރުން ކިޔަވަންދާން ދެވޭނެ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓެއް ވާނެ އާއްމުކޮށްފައި. އެލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ގައުމެއްގައި އެކުއްޖަކު ދާން ބޭނުންވާ ޔުނިވާސިޓީ ނުވަތަ އިންސްޓިއުޓަކުން ކިޔަވަން ދާން ފުރުސަތު ހޯދަންވީ. ކޯސް ހޯދީމަ އަޅުގަނޑުމެން ފަންޑު ކޮށްދޭނަން. މީގެ ކޮންމެ ސްކޮލަރޝިޕަކީ ވަކިތާކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕެއް. އޭގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އައިޖީއެމްއެޗް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސްކޫލުތަކާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އޮފީސްތައް. އެހެންވީމަ މިތަންތަނަށް ބޮންޑް ކުރެވޭ ގޮތަށް މިސްކޮލަރޝިޕްތައް އިއުލާން ކުރީ.
ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މެންޓަލް ހެލްތު ނުވަތަ ލަރނިން ޑިސެބިލިޓީގެ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. މި ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތަމްރީނު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއް ދާއިރާއަކުން ގިނަ ބަޔަކު ތަމްރީނު ކުރެވިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ފައިދާ މުޅި ގައުމަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 108 ށްވުރެ ގިނަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް