ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 15:36
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ސަރުކާރުން ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްގެންވެސް 5000 ރުފިޔާއަށް ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަވާން ޖެހޭ - ސަލީމް
 
އަގު ހުށަހަޅާފައި އޮތްއިރު އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް ދިނީ ވަކި ބޭނުމެއްގައި
 
ތަހުގީގު އިދާރާތައް މިއަދު އޮތީ ފެއިލް ވެފައި
 
ބޭނުން ގޮތަކަށް ލޯނު ނަގާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ފެންނަން އެބައޮތް

ސަރުކާރުން ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްގެންވެސް 5000 ރުފިޔާއަށް ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަވާން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާ ތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މިކަހަލަ ކުޑަ ކޮށްޓަކަށް ވަންނައިރު 5000 ރުފިޔާ އެއީ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށެވެ. އަތުން އެތައް ޚަރަދެއް ކޮށްފައި 5000 ރުފިޔާ ކުއްޔަށް ދައްކަން ބޮޑު ކަމަށާއި، މިފަދަ ބޮޑު ދެރައެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭއިރު ސަރުކާރުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކަން ހިގާފައި އޮތް ގޮތް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ތަހުގީގު އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އިތުރު ފައިސާ ސަރުކާރުން ލާފައި ނަަމަވެސް 5000ށް އެތަނުގެ ކުލި ކުޑަ ކުރުމަށް އޮތީ ކޮން ހުރަހެއްތޯ މެމްބަރު ސަލީމް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގު އިދާރާތައް މިއަދު އޮތީ ފެއިލް ވެފައި ކަމަށާއި، ބޭނުން ގޮތަކަށް ލޯނު ނަގާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ އެޕާރޓްމެންޓެއް ނިންމިިއިރު އަގަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް ކޮންމެ ޔުނިޓަކުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫއުގައި ޚިޔާނާތް އެބައޮތްކަމަށެވެ.

ތަހުގީގު އިދާރާތައް ފެއިލްވެފައިވާތީ، އެކަމުގެ ފައިދާ ނަގަނީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުންވެސް އަގު ހުށަހަޅާފައި އޮތްއިރު ހަމަ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް ދިނީ ވަކި ބޭނުމެއްގައި ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފު ޖެއްސުމަށްފަހު، އޭރުގެ ވަޒީރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީން ތިއްބެވީ ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ނަގައި، ރަނގަޅަށް ގެދޮރު އަޅުއްވައިގެން ކަމަށެވެ.

މިއަށް ޖަވާބުދެއްވައި އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ސުހައިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް ޑިސްކައުޓެއް ދެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ފިނިޝިންއަށް ދީފައި އޮތް އެއް އަހަރަށް ދިގު ދަންމާލައިފި ނަމަ އެތަނުގައި ދިރުއުޅޭ ރައްޔިތުން އުޅޭނީ ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ކަމަށެވެ. މަޝްރޫއަށް ނަގާފައިވާ ލޯނު ދެއްކޭނީ އެންމެ ކުޑަކޮށްވެސް 8500 ރުފިޔާ ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ކަމަށް ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ އަދި މިހާރު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ހައުސިންގ މަޝްރޫއު އަނިޔާއަކަށް ބަދަލު ކުރީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. ކުރިން ޕްލޭން ކޮށްފައި އޮތީ، ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑިޒައިން ކުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެޗްޑީސީއާއެކު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާރމްސް ތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ. އޭގައި ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިސްޓް ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ފުލުހުންގެ ތިބޭނެ ތަނެއް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކަމަށެވެ. އަންދާޒާ ކޮށްފައިވަނީ 56 ފުލުހުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިޔާ ފްލެޓާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންގައި މައިގަނޑު 3 ކަމަކަށް ޑިމާންޑް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފްލެޓްގެ ކުލި 5،600 އަށް ކުޑަކުރުމާއި، ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގއަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު 12 މަސްދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދިނުމާއި، ފްލެޓްގެ ޖުމްލަ ކުލިން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ކުޑަކުރުމަށް ވަނީ ޕެޓިޝަންގައި ޑިމާންޑްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި