ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 14:00
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ސަރަހައްދަށް ރައްޔިތުން އެއްވެ، އަޑު އުފުލަނީ
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ސަރަހައްދަށް ރައްޔިތުން އެއްވެ، އަޑު އުފުލަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖާބިރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރުން
މަތިވެރި ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނޯންނާނެ: ޖާބިރު
 
ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވި

އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަތިވެރި ކައުންސިލަށް ޖާބިރު 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ، އަންގާރަ ދުވަހު އެ ރަށަށް އަރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ ނިކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ޖާބިރަށް އަނިޔާވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފެށުމުން އެރަށު ފުލުހުން ވަނީ ޖާބިރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފަހުން އެސްއޯ ފުލުހުންނާއެކު ޖާބިރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ނިކުންނެވި ވަގުތުގައި ވެސް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ހަދާފައި އޮންނަ އެގްރީމަންޓަށް އިހްތިރާމް ކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަނެއްކާވެސް ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަތިވެރީގެ ރައްޔިތުން ޖާބިރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާއަށް ނުކުތީ ކައުންސިލަށް ދައްކަން ޖެހޭ 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާތީ ކަމަށާއި، އެފައިސާ ދައްކަން ރައްޔިތުން ޑިމާންޑް ކުރި ކަމަށެވެ.

ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޖާބިރުގެ ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މަތިވެރީ ބިމުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެސްޓްހައުސް ބިން 1 އަދި ގެސްޓްހައުސް ބިން 2ގެ ކުލި ގަވާއިދުން ނުދައްކާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ގަވާއިދުން ބިމުގެ ކުލި ދައްކަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެކި ފަހަރު މަތިން ޖާބިރުއާ މަޝްވަރާކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަތިވެރީގައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްްގީ ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޖާބިރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާބެހޭ އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުމަށް މަތިވެރީ ކައުންސިލުން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އެރަށު ބިމުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުފަރާތުގައިވާ ޓޫރިޒަމް ޒޯން-1 ގައި ހިމެނޭ މި 2 ބިމަކީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިސާސްގައި ހިމެނޭ 2 ބިން ކަމަށެވެ. އަދި މި 2 ބިން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ޖާބިރުގެ ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއަށް 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ, މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބިން ކަނދައެޅުމާބެހޭ އުސޫލާ ޚިލާފަށް، މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ގައި ވެފައިވާ މަތިވެރީގެ ބިމާބެހޭ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައިފައިވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް މި އުސޫލުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، މިފަދަ ބިމެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ، އެ ބިން ހިމެނޭ ކައުންސިލާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޖާބިރުގެ ރިޗް ކްލަބަށް މަތިވެރީގެ ބިމުން ޖުމްލަ 46280.25 އަކަފޫޓުގެ މި ބިން، 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ މަތިވެރީ ކައުންސިލާއި އެއްވެސް ކަހަލަ މަޝްވަރާއެއް ނުކޮށް ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ގަރާރުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް