ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 09:11
އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ކައުންސިލަށް ޗައިނާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބު ޗެން ޒޫ
އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ކައުންސިލަށް ޗައިނާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބު ޗެން ޒޫ
ރޮއިޓަރސް
އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ކައުންސިލް
އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއިން ހިންގި ޖަރީމާ ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ – ޗައިނާ
 
އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރައި ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ އެތައް ހާސްބަޔަކު މެރުން ހިމެނޭ
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގި ބައެއް ޖަރީމާތަކަށް އެއްބަސްވެފައި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ހިންގާފައިވަނީ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކެއް ކަމަށާއި އެކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ.

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެކައުންސިލަށް ޗައިނާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބު ޗެން ޒޫ ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަރައި ހިންގި ހަނގުރާމައިގައި އަފްޣާން އާންމުންނާ ދެކޮޅަށް  ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޖަރީމާތަކަށް އެމެރިކާއިން އަމިއްލައަށްވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އެމެރިކާއިން އަފްޣާނުގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކުރެވި އިންސާފު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެމެރިކާއިން ހިންގާފައިވާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ތަހުގީގު ކުރެއްވުމަށް ޗެން ޒޫ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެމެރިކާ އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރައި ހިންގި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގެ ތެރޭގައި އަފްޣާން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ އެތަށް ހާސްބަޔަކު މެރުމުގެ އިތުރުން އާންމުންގެ ގެދޮރާއި ސްކޫލްތަކާ އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޮންއެޅުން ހިމެނޭކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް