ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 10:51
ދަރިވަރުގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ އެއްބައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބުރިކޮށްލީ ސްކޫލް ބަހުގެ ތެރޭގައި އެ އުމުރުގެ އެހެން ކުއްޖެއް
ދަރިވަރުގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ އެއްބައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބުރިކޮށްލީ ސްކޫލް ބަހުގެ ތެރޭގައި އެ އުމުރުގެ އެހެން ކުއްޖެއް
ގެޓީއިމޭޖަސް
ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ބެލެނިވެރިޔަކު ކޯޓަށް
ދަރިވަރެއްގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ގަދަކަމުން ކޮށައިލުމުން 1 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި
 
މައްސަލަ އެހާ ލުއިގޮތަކަށް ނިންމާލަން ބެލެނިވެރިޔާ ބޭނުމެއް ނުވޭ
 
ސްކޫލުން ބުނަނީ ބޮލުގެ ދެފަރާތް އެއްވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮށާލި ކޮށާލުމެއް ކަމަށް

އެމެރިކާގެ ސައުތު ކެރޮލައިނާގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްގައި އުމުރުން 7 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރެއްގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ބެލެނިވެރިޔާގެ އިޒުނަ ނެތި އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ކޮށާލާފައިވާތީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސްކޫލުން 1 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުއްޖާއަކީ ކަޅު މަންމަޔަކާއި ދޮން ބައްޕައެއްގެ ދަރިއެކެވެ. ބައްޕަ ބުނެފައިވަނީ މިކަމަކީ ނަސްލީގޮތުން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ދެރަކޮށް ލަދު ގަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ޓީޗަރު ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ސްކޫލު ހިންގާ ފަރާތަށް ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތަމްރީނު ނުކުރެވޭތީ މިޒާތުގެ ކަންކަން ހިނގައި ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާވެސް ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެގެން ބަދަލު ހޯދަން ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ނިންމީ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ހިނގި ގޮތާއިމެދު ސްކޫލުން ބުނެފައިވަނީ ސްކޫލުން ގެޔަށް ދިޔަަ މަގުމަތީގައި ކުއްޖާގެ ބޮލުގެ އެއް ފަރާތުން އިސްތަށިގަނޑުގެ އެއްބައި ބުރިކޮށްލީ ސްކޫލު ބަހުގެ ތެރޭގައި އެ އުމުރުގެ އެހެން ދަރިވަރެެއް ކަމުގައެވެ. އޭގެ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން ޓީޗަރު އެ ކުއްޖާގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ އަނެއް ފަރާތް ކޮށައިލީ ދެފަރާތް އެއްވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަމަކު މިއީ ބެލެނިވެރިޔާގެ އިޒުނަ އޮވެގެން ނޫނީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ އެ ޓީޗަރަށް ނަސޭހަތްދީ ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮށައިލީ ދަރިފުޅުގެވެސް ނުރުހުމުގައި ގަދަކަމުން ކަމަށާއި މި އަމަލު ހިންގުމުގައި ސްކޫލުގެ އިތުރު ދެ ޓީޗަރެއްގެ ބައިވެރިވުންވެސް އޮތް ކަމުގައެވެ. މިއީ ދަރިފުޅުގެ ގާނޫނީ ހައްގަކަށް އަރައިގަނެ އިންސާނީ ކަރާމާތްވެސް ނަގައިލުމަކަށްވާތީ އެހާ ލުއިކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމާލަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
33%
33%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް