ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 08:30
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން،
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން،
އެމްޓީސީސީ
ފުވައްމުލަކުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ފުވައްމުލަކުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމާލެވޭނެ : އާޒިމް
 
އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 20 ޖުލައި 2020 ގައި
 
އެރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ނެގިފައި
 
މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެ މަޝްރޫޢަށް އެސިޓީން 80 ނުވަތަ 100އެއްހާ މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރީ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މި މަޝްރޫއު ނިންމާލުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކާހުރެ މަސައްކަތް ލަސްވީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ އެރަށުގެ އިކޮނޮމީއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ކުރަން. ދެން އެގޮތުން އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިމާވާ ކަމަކީ އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުންއެއް. އަމާޒު ހިފީ ނޮވެންބަރު ޑިސެންބަރު ހިސާބުގައި ހުރިހާ މަގެއް ނިންމާލަން. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންއެއް އައީ. އިންޑިއާ ވެސް ބަންދުވީ އަދި އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން ޗައިނާ ވެސް ބަންދުވީ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވާ އެތައް މެޓީރިއަލްއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުގެނެވުނު. ބައެއް ޕޭމަންޓް ކަހަލަ އެއްޗެހި ވެސް ލަސްވެގެންދިޔަ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުމާއެކު ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭ ކަމަށެވެ. ވަސީލަތްތައް ގެނައުމުގައި ދަތިވުމާ ގުޅިގެން ވެސް ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރުމުން ހައްލު ހޯދައިދޭކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 20 ޖުލައި 2020 ގައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 31 މަގުގެ 15،932 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން 122،659 އަކަމީޓަރުގެ ސަބް ބޭސް ހެދުމާއި، 95،239 އަކަމީޓަރުގެ ތާރު އެޅުމާއި، ހިނގުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދެއް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަގުތަކުގައި ބައްތި ހަރުކުރުމާއި ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

މި މަސައްކަތަށް 279.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެއެވެ. މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މެގުއާ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގޯސް، ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި: ކޯޗު
އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ސީދާ ހަރަދުތަކެއް ނުކުރަން: މޭޔަރު އާޒިމް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެއަރޕޯޓާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްގީކުރަނީ
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސްކަވޭޓަރެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެނީ
ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނެސްފި
ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ 8 ފޫޓު 10 ފޫޓުގެ ކުދިކުދި ގޮޅިތަކުގައި، ގޯތިތަކާއި ފްލެޓުތައް އަވަހަށް ދޫކުރަންޖެހޭ: އާޒިމް
ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ވަގުތުން ޑީޕޯޓު ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ: އާޒިމް
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، ކުރީ ސަރުކާރުހެން ކޮންމެ 11 ދުވަހަކުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގައި ނިންމަންވެސް ވާނެ: އާޒިމް