ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހުކުރު 13:49
ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ 74 ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ 74 ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން
ސިއްޙީ ދާއިރާގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ ގަރާރެއް
 
ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ތަމްޞީލްު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ނަން ވަނީ ނޮމިނޭޓްވެފައި
 
މި ސަރަޙައްދުގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމުނު
 
މިއީ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ 74 ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ ގަރާރެއްގައި ރާއްޖެއިން ވެސް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ގަރާރުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ 74 ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މި މަހުގެ 6ން 10ށް ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ސަރަޙައްދުގެ 11 ޤައުމުގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި، ޚާއްޞަ މަންދޫބުންނާއި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން މި ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑައިރެކްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement

ހެލްތް މިިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ސަރަޙައްދުގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި، ބައިވެރިން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ދެމުންގެންދާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ދިނުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ޤަރާރެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. މި ޤަރާރުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ފަދަ އާލަމީވަބާގެ ޙާލަތްތަކުގައި ޞިއްޙީ، އަދި އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދާ އެހީ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރެވިގެންދާނެކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ބައްދަލުވުމުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ އެގްޒެކްޓިވް ބޯޑުގައި، މެއި 2022 ން ފެށިގެން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ތަމްޞީލްު ކުރުމަށާއި، ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީގައި ހަމަ އެ މުއްދަތުން ފެށިގެން މި ސަރަޙައްދު ތަމްޞީލްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން މި ސަރަޙައްދުގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން ނޮމިނޭޓް ކޮށްފައިވާކަން ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ގިނަ މަޢުޟޫތަކަށް މަޝްވަރާކޮށް، 75 ވަނަ ވަރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ނިންމުންތަކެއް ވެސް ނިންމާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި، އެޗް.އައި.ވީ، ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް އަދި އެސް.ޓީ.އައި ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ، އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި ޤައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުން ހިމެނޭކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް