ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 12:33
އޮސްޓްރިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވުން
އޮސްޓްރިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު
އޮސްޓްރިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ދިފާޢީ ވަޒީރު ކްލައުޑިއާ ޓެނަރއާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
އޮސްޓްރިއާއިން ސްޕީކަރސް ސަމިޓާއި، ވިމެން ސްޕީކަރސް ސަމިޓް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އިންތިޒާމްކުރެއްވީތީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި

އޮސްޓްރިއާގެ ވެރިރަށް ވިއެނާގައި އޮތް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޚާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އޮސްޓްރިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އޮސްޓްރިއާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އޮސްޓްރިއާގެ ޗާންސެލަރ ސެބާސްޓިއަން ކަރޒްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިސްކަން ދެއްވާނެ ދާއިރާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެމަނިކުފާނަށް އެރުވިއެވެ. އަދި އޮސްޓްރިއާއިން ސްޕީކަރސް ސަމިޓާއި، ވިމެން ސްޕީކަރސް ސަމިޓް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އިންތިޒާމްކުރެއްވީތީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

އޮސްޓްރިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އެލެގްޒެންޑަރ ޝެލެންބަރގްއާ ވެސް އަންގާރަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު، އޮސްޓްރިއާއަކީ މަލްޓިލޭޓަރަލިޒަމްއަށް ޒަމާނުއްސުރެ ތާއީދުކުރާ ގައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެ ގައުމުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އެމަނިކުފާނުގެ "އުއްމީދުގެ ރިޔާސަތަށް" ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮސްޓްރިއާއިން ދެއްވިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އޮސްޓްރިއާގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ދިފާޢީ ވަޒީރު ކްލައުޑިއާ ޓެނަރއާ ވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި އޮސްޓްރިއާ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވި ހޫނު މަރުހަބާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސުލްޙަ ދެމެހެއްޓުމަށް، ސުލްހަޙަ ބަލަހައްޓާ ފައުޖުތަކަށް އޮސްޓްރިއާއިން ދޭ އެއްބާރުލުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވިއެނާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ވިއެނާގައި ހުންނަ އދ.ގެ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންނާއި، އަދި ވިއެނާގައި މައި އޮފީސް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އދ.ގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް