ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:31
އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޓްވިޓަރ
ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސްތަކުގެ ބައްދަލުވުން
އުންމީދުގެ ރިޔާސަތުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭ ފަސް ކަމުގެ އެންމެ ކުރީގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭކަން ކަށަވަރުކުރުން
 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި
 
އިސްކަންދެއްވާނެ ދެވަނަ ކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މި ޕެންޑެމިކުން އަރައިގަތުން
 
ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ ގައުމުތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުކުރުމަށް ކަމަށް

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުގައި ހުންނަވައި އިސްކަންދެއްވާނެ ފަސް ކަންތަކުގެ ތަފްސީލު އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ދެއްވައިފިއެވެ.

އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބައްޓަންކުރައްވާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ޝާހިދު ބައްލަވާލައްވާފައި މިވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސްތަކުގެ ރައީސުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަސް ވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގުޅިފައިވަނީ އުންމީދާއި ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމުގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަންދެއްވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވީ ކޮވިޑް-19އާއެކު ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމެވެ. އެގޮތުން، ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ހަމަހަމަކަމާއި އެކު ވެކްސިން ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، މި ބަލިމަޑުކަން ދިގުދެމިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަމަހަމަކަމާއެކު ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހައި ލެވެލް މީޓިންގއެއް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވަވާނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްކަންދެއްވާނެ ދެވަނަ ކަމަކީ ދާއިމީ ގޮތަކަށް މި ޕެންޑެމިކުން އަރައިގަތުމެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އެތައް ބިލިއަން ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަނެ، ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެވެން އޮތީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށެވެ. އަދި މިއީ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ކުރައްވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް އޮކްޓޯބަރ މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޕް 26 ސަމިޓްގެ ކުރިން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަތީ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި އެކި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި އެކިއެކި މަސައްކަތައް ކުރައްވާނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ތަގުރީރުކުރައްވަމުން ދެން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ވެސް އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަމަށާ އެގޮތުން މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމާއި އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އުންމީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ހުންނަވައިގެން ބޭނުންފުޅުވަނީ ފަހި މުސްތަގުބަލެއްގެ އުއްމީދު އޮތްކަން ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އަދި މީގެކުރިން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ހިއްޕަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އޮތް ހައްލަކީ ވާހަކަދައްކައިގެން ކަންކަން ހައްލުކުރުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް