ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 16:20
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ހިޔާ ފްލެޓް ޕެޓިޝަން
ހިޔާ ފްލެޓް ޕެޓިޝަން ބަލައިގަނެ، ކަމާ ގުޅުންހުރި ބޭފުޅުން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި
 
މިކަމަކީ ބަޔަކު މީހުން ވެފައިވާ އިހުމާލެއްގެ ސަބަބުން ނުކުމެފައިވާ މައްސަލައެއް
 
ތޭރަސަތޭކައެއްހާ މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީސް ހާހެއްހާ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުން
 
ޕެޓިޝަންގައި މައިގަނޑު 3 ކަމަކަށް ޑިމާންޑް ކޮށްފައިވޭ

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން އެ ކޮމިޓީން ބަލައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިޔާ ފްލެޓާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންގައި މައިގަނޑު 3 ކަމަކަށް ޑިމާންޑް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފްލެޓްގެ ކުލި 5،600 އަށް ކުޑަކުރުމާއި، ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގއަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު 12 މަސްދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދިނުމާއި، ފްލެޓްގެ ޖުމްލަ ކުލިން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ކުޑަކުރުމަށް ވަނީ ޕެޓިޝަންގައި ޑިމާންޑް ކޮށްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި ޕެޓިޝަަން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު, ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުވުމަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަމެއް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޕެޓިޝަން ބަލައިގެންފައިވާއިރު އިތުރު ހުށަހެޅުން ތަކެއްވެސް ހުށަހަޅައި ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމު ވަނީ ޕެޓިޝަންގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް މެމްބަރު ސަލީމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ، މިހާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ، ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ އިސް ބޭފުޅެއް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ، ވެމްކޯގެ އެމްޑީ، އެޗްޑީއެފްސީގެ އެމްޑީގެ އިތުރުން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ބޭފުޅުންނެވެ. މެމްބަރ ސަލީމް ވަނީ މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެއް ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement

ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތޭރަސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ސޮޔާއެކުގައެވެ. މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ 1300އެއްހާ މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީސް ހާހެއްހާ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުން ކަމަށެވެ. މިކަމަކީ ބަޔަކު މީހުން ވެފައިވާ އިހުމާލެއްގެ ސަބަބުން ނުކުމެފައިވާ މައްސަލައެއްކަން މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެކުރިންވެސް ކުލި ކުޑުކުރުމަށް އެދި ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން އެދިފައިވާކަމަަށާއި، މިކަމަށް ކުރެވެން އޮތީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓް އެވޯޑް ކުރުމުގައި ބަޔަކަށް މާލީ މަންފާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަަށާއި، އެފަދަ މަންފާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ރަނގަޅަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭ ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި އެންމެ ކުޑަކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފްލެޓްގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމަށް ހިސާބު ހެއްދެވީ ގޯސްކޮށް ކަމަށެވެ. މެއިންޓެނެންސް ފީއާއެކު ފްލެޓްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 8،500 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސްގެ ނުސީދާ ބަހުގެ ހަަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާ އަށް؟ ވިދާޅުވީ އެހެން ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ!
މަތިމައްޗަށް ދޮގުހެދީމަ ވާނީ ބުހުތާން ދޮގަށް: ހަމަ ބޯހަރީ!
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު އިތުރުފުޅެއްކަން އަމީރު ހާމަކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުން އެބައި އުނިކޮށްފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި