ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 13:51
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 91.2 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ
 
އޮގަސްޓު 29ގެ ނިޔަލަށް 136,819 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައިަސްފައި ވަނީ 391,832 ފަތުރުވެރިން
 
މިމުއްދަތުގައި 749,186 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި

މި އަހަރު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު، 91.2 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 391,832 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 749,186 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެއް މަހަށް ވުރެ އަނެއް މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހު 92,103 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ފެބްރުއަރީ މަހު އެ އަދަދު ވަނީ 96,882 ފަތުރުވެރިންނަށް އިތުރުވެފައެވެ. އަދި މާޗު މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން އެއް މަހެއްގައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެމަހު 109,585 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން މި އަދަދު މަޑުމަޑުން ދަށްވާން ފެށި އިރު އެ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 91,200 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މެއި މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 64,613ށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، ޖޫން މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 56,166 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މި ނިމުނު ޖުލައި މަހަކީ ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި މަހެވެ. އެއީ 101,818 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އޮގަސްޓް މަހަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައި މަހަށްވާއިރު، އޮގަސްޓު 29ގެ ނިޔަލަށް 136,819 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 4,718ށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިން އާންމު ގޮތެއްގައި ނުވަ ދުވަހާއި ދިހަ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ, ކޮވިޑްގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަމުންދިޔަ އަދަދާ އެއްވަރަކަށް މިހާރު ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދާއިރު، އަހަރު ނިމޭއިރު 1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބަ އޮތްކަމެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް