ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 19:08
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން
މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު 33.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްޓީސީސީއަށް
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 29,841.00 ކިއުބިކް މީޓަރ ބަނދަރު ފުން ކުރާނެ
 
މި މަޝްރޫއު 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހއ. މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ އާދަމް ޢާޒިމެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު ޝާނާއެވެ.

ޖުމްލަ 33.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއު 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 29,841.00 ކިއުބިކް މީޓަރ, ބަނދަރު ފުން ކުރުމާއި, ބަނދަރަށް ވަންނަ ނެރު 3,546.00 ކިއުބިކް މީޓަރަށް ފުންކުރުމާއި، 212 މީޓަރ އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމާއި، 50 މީޓަރ ގްރެއިން ޖެހުމާއި، 407 މީޓަރ, ބޮޑު ހިލައިން ބޭރުތޮށި ޖެހުން, އަދި 107 މީޓަރ އެގްޒިސްޓިންގ ބްރޭކްވޯޓަރ ރިޕްރޮފައިލް ކުރާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 105 މީޓަރ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 02 ނެވިގޭޝަން ލައިޓް ހަރުކުރުމާއި، 40 މޫރިން ރިންގްސް ހަރުކުރުމާއި 10 މޫރިންގ ބޮއި ހަރުކުރުމާއި، އެއްގަމުތޮށިން ބޭރުތޮށްޓަށް އެރުމަށް ބްރިޖެއް އަޅާނެއެވެ. އަދި ރޭމްޕް ހެދުމާއި، 1703.61 އަކަމީޓަރު ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، 18 މަގު ބައްތި ހަރުކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް