ތ. ކިނބިދޫ
|
18 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 11:44
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ކޮޅުމަޑުލު ދަތުރުފުޅު
ރައީސްގެ ތ. އަތޮޅު ދަތުރުފުޅު: ރަތްދޫލައިގައި ކިނބިދޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް
 
ރައީސް ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައިވޭ
 
ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ
 
ކިނބިދޫގައި ތަރައްގީގެ 7 މަޝްރޫއެއް ހިމެނޭ

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ކޮޅުމަޑުގެ 7 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތ. ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކިނބިދޫއަކީ ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގެންނެވި ދެވަނަ މަންޒިލެވެ. ރައީސް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތަކުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި އިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވެސް ބަނދަރަށް އެއްވެ ރައީސަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކިނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އެ ރަށު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ކިނބިދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ އެކިއެކި ދަތި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އެކަންކަމަށް ގެންނަވާނެ ހައްލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ރައީސްއާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ކިނބިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކިނބިދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ސްކޫލުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ތ. ކިނބިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސޯލާ ޕީވީ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައިވާ އިރު، ކުނި މެނޭޖް ކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ޓެންޑާކުރެވިފައެވެ. ކިނބިދޫގައި ފެން ރައްކާ ކުރާނެ ނިޒާމެއްގެ ގާއިމުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކިނބިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ އިރު، ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި 400 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަަނަރޭޓަރ ސެޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
33%
67%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކިނބިދޫ އާއި ވޭމަންޑޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުން ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެ: ރައީސް މުއިއްޒު
ކިނބިދޫ އާއި ވޭމަންޑޫ އެއްފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސް މުއިއްޒަށް ހުށަހަޅައިފި
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ވަށައިގެން ކަލްޗަރަލް ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސް ސާލިހް ނިންމަވައިފި
ރައީސް ޞާލިހު އިރުޝާދު ދެއްވީ ހުވާކުރާ ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއް ނުކުރަން - އަސްލަމް
މުއިއްޒު އެވެ. ފުނޑާލައްވަން ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނޫންތޯ އެވެ؟
އަލް އަހްލީ ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރޭލުން ދިން ޙަމަލާ ރައީސް ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް