ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 20:26
މާފުށީ ޖަލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެންޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުވައިދެއްވަން މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
މާފުށީ ޖަލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެންޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުވައިދެއްވަން މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މާފުށީ ޖަލުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރު ހުޅުވުބް
ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއް - ނާއިބުރައީސް
 
ރިހެބިލިޓޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ
 
ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއް

ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާއިބުރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހުގައެވެ.

މެޑިކަލްސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވަނީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މި ހުޅުވި މެޑިކަލް ސެންޓަރާއެކު ގައިދީންނަށް ރަނގަޅުފެންވަރުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިތަނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޓެލެ މެޑިސިންގެ ޚިދުމަތާއެކު ބޭސްފަރުވާއަށް ގައިދީން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް މަދުވެ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރިހެބިލިޓޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަލުތަކާއި ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ވެސް އަމާޒަކަށް ވާންވާނީ އަނބުރާ މުޖްތަމައަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ މީހަކީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއިގެން ކުރިޔަށްދެވޭނެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ދަސްވެފައިވާ ހަރުދަނާ މީހަކަށް ހެދުމަށް ކަމުގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މާފުށީ ޖަލުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ޖެނެރަލް އޯޕީޑީ، އެމެޖެންސީގައި ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުން، އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތާއި ފިޒިއޯތެރެޕީ އަދި މައިނަރ ސާރަޖަރީގެ ޚިދުމަތްފަދަ ޚިދުމަތްތައްވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސެންޓަރުގައި ދިހަ މީހުންގެ ޖާގައިގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޔުނިޓެއްވެސް ގާއިމުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު މިއަދު ވަނީ މާފުށީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލް ބައްލަވައިލެއްވުމުގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސްކޫލުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ސްކޫލުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތައުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވަނީ ސްކޫލުގެ އިސްވެރިން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވަނީ މާފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ވެސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެމަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތްވެސް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނާއިބު ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަހުމަދު ނަސީމާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝައިޚު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ސަމީރުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް