ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 12:04
 ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން - މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން - މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
ޒުވާނުންގެ ދުވަސް
ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމްތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު މުހިއްމު - މިނިސްޓަރ ހުސައިން
 
ތިމާވެށީގެ ގޮތުންވެސް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ކާބޯތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ފާހަގަކޮށް އެކަން ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުނގަންނައި ދިނުންވެސް މުހިއްމު
 
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މަގްސަދަކީވެސް ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމްތައް މިހާރު ހުރިގޮތް ނޫން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުން
 
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "ޓްރާންސްފޯމިންގ ފުޑް ސިސްޓަމް"

ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ދައުރު މުހިއްމު ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލަޗަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އއ. ރަސްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މި ބާއްވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، ޔޫތު ފޯރަމުން ނިންމި ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ޒުވާނުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، ޒުވާނުންގެ ފޯރަމުން ނިންމި ކަންތައްކަކީ ހަމަހަމަ ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމެއް ދުނިޔެއަށް ހޯދައިދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ސިއްހީގޮތުންނާއި، ތިމާވެށީގެ ގޮތުންވެސް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ކާބޯތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ފާހަގަކޮށް އެކަން ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުނގަންނައި ދިނުންވެސް މުހިއްމު ކަމުގައެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތުތައް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ޒުވާނުން އެކަމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިއަހަރު ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ އެއް މަޤްސަދަކީ ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އައު ހައްލުތަކާއިއެކު ވިޔަފާރީގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ އިސްވެރިންގެ ކާބޯތަކެއްޗާއިބެހޭ ހާއްސަ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންގެ އެއްބާރުލުންވެސް ހޯދުން މުހިއްމު ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "ޓްރާންސްފޯމިންގ ފުޑް ސިސްޓަމް" ނުވަތަ "ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމު އިސްލާހުކުރުން" އެވެ. މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު އދ ގެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކައުންސިލްގެ ޔޫތު ފޯރަމްގައިވެސް ޒުވާނުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މަގްސަދަކީވެސް ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމްތައް މިހާރު ހުރިގޮތް ނޫން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުން ކަމުގައި އދ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ އެކަން އެގޮތަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓަރވަނީ ބާރު އަޅުއްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އިންސާނުންގެ ސިއްހަތާއި ދުނިޔޭގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމްތައް އިސްލާހުކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު އެންމެބޮޑަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ރައްކާތެރި ކާބޯތަކެތި ލިބުމުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ގޮންޖެހުންތައް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ، އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ކާބޯތަކެތި ދަނޑުތަކުގައި ހެއްދުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ގޮތަށާއި ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތައް ވިސްނައި ރާއްޖޭގައި ހެއްދެން ހުރި ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގައި ހެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރުވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވާދަވެރިގޮތެއްގައި 17 ބާވަތެއް ހެއްދިދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް މިހާރުވެސް މިނިސްޓްރީން ބާރުއަޅައި އެކަމަށް ކޮށްދެވެންހުރި ކަންތައް ކޮށްދެއްވާ ކަމަަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިއްހީގޮތުން ރައްކާތެރި ކާތަކެތި ހައްދައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ފަހި ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ޒުވާނުްނ ހިފަން ޖެހޭ ކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް