ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 18:12
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ރޫހާ ޚިލާފުވުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނުރުހުން އެޗްޑީސީއަށް
 
މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ދަނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަމުން
 
ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެޗްޑީސީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ކައުންސިލުން ބަލައެއް ނުގަނޭ
 
އެއީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގޮންޖެހުމަށްފަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް

ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން 11 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުލަބު ހައުސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލު ވުމަކީ އެކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާބާރެއް ބޭނުންކޮށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގޮންޖެހުމަށްފަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ބުނެފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި މާލޭއަށް ގެންނަން ފެންނަ ޕްލޭންތަކާ ބެހޭގޮތުން މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ، (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު)ގެ 110 ވަނަ މާއްދާ އިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މަތިކޮށްފައިވާ ގާނޫނީ ވާޖިބަކަށް ވާއިރު ހުޅުމާލޭގެ ބިޗް ސަރަހައްދު ޕްލޭން ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން 11 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެއްވެސް މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތި ކުލަބު ހައުސް މެދުވެރިކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނާނެ ބައްދަލުވުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކައުންސިލުން ބުނީ އެފަދަ ބައްދަލުވުންތައް އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ފަރާތަކުން ބާއްވާކަމީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މިހާރު ވެސް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އަވަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ވެސް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިފައިވާތީ، މިފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސްގެ ނުސީދާ ބަހުގެ ހަަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާ އަށް؟ ވިދާޅުވީ އެހެން ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ!
މަތިމައްޗަށް ދޮގުހެދީމަ ވާނީ ބުހުތާން ދޮގަށް: ހަމަ ބޯހަރީ!
ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު އިތުރުފުޅެއްކަން އަމީރު ހާމަކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުން އެބައި އުނިކޮށްފި
އިންވެސްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ
އުތުރުގެ 4 އަތޮޅު ހިމެނޭ ތަރައްޤީ ޒޯނުގެ ތެރޭގައިވެސް އާބާދީއާ އެއްފަސްކުރެވޭ އަދި އިސްކަންދޭ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭ: ރައީސް މުއިއްޒު
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވައިފި
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި