ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 15:50
އާރްޑީސީގެ މުއައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން،
އާރްޑީސީގެ މުއައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން،
އާރްޑީސީ
މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުން
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުތައް: ފޭސް-2 ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދެމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ
 
މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އާރުޑީސީން ސައިޓު ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 
ފޭސް 2-ގެ ދަށުން 24 މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައި
 
މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ފޭސް-2 ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދެމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ފޭސް- 2 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 25 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 510 ދުވަސް ތެރޭގައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އާރުޑީސީގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާލައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ފޭސް-2ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ފެށުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ފޭސް 2-ގެ ދަށުން 24 މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 37633.90 މީޓަރުގެ މަގު ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މަގުތަކުގައި ސައިޑްވޯކް ހެދުމާއި ފެންހިނދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ހަރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑު އުސޫލުން އާރުޑީސީއާ ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އާރްޑީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އާރުޑީސީން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ނުވަތަ ސައިޓު ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. ސައިޓްގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށާއި، ދެމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވަނީ މި މަޝްރޫއުގެ ފޭސް އެކެއްގެ މަސައްކަތްތައް ނިފައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ފޭސް 1 ގައި ޖުމްލަ 13 މަގެއް ކުރިން ވަނީ ހަދާ ނިމިފައެވެ. އަދި ފޭސް 2 ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޭސް 1 ގައި މަސައްކަތް ކުރި މަގުތަކުގައި، މަގު ބައްތި ޖެހުމާއި ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހަރުކުރުމާއި ޒިބްރާކްރޮސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފޭސް 2 ގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
0%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް