ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 19:09
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން 15 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީ ހަވާލުކުރުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން 15 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީ ހަވާލުކުރުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން 15 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީ ހަވާލުކޮށްފި
 
މިފަހަރު މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ 12 އަތޮޅަކުން 62 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކުރިމަތިލި

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން 15 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެހީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމްއެވެ. މިއީ އެ މިނިސްޓްރީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް"ގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން 15 ޖަމްއިއްޔާއެވެ.

Advertisement

މިފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި އެ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ތިން ދާއިރާއަކުން މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު, މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާފައެވެ. ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކުރިއިރު މިފަހަރު މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ 12 އަތޮޅަކުން 62 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކުރިމަތިލިއެވެ.

އެގޮތުން އެހީ ލިބުނު ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ

 • ނަލަފެހި މީދޫ
 • ލިވް އެންޑް ލަރން އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެޑިއުކޭޝަން މޯލްޑިވްސް
 • މޯލްޑިވްސް ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން
 • ހުވަދޫ އެއިޑް
 • ތިނަދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް
 • އިންސްޓިލް މޯލްޑިވްސް
 • ތަކަންދޫ އެކުވެރިންގެ ރޫޙް
 • ނައިފަރު ޖުވެނައިލް
 • ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ
 • ޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
 • ނެޓްވޯކް އޮފް ޑެވެލޮޕިންގ ސޮސައިޓީ
 • ވެށިސާފު
 • ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ
 • ޖަރނީ
 • ކެއާރ'88 އީ.ޕީ.އެސް.އެސް

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް