ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 12:54
ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
މި މަހުގެ ފުރަތަމަ 8 ދުވަހު 38،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން
 
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 651،146 ފަތުރުވެރިން
 
އޮގަސްޓު މަހުގެ ފުރަތަމަ 8 ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 38,779 ފަތުރުވެރިން
 
އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ ހަތް ވަނަ ދުވަހު، އެއީ 6،083 ފަތުރުވެރިން

އޮގަސްޓު މަހުގެ ފުރަތަމަ 8 ދުވަހު 38،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށާފައިވާއިރު، މިއޮގަސްޓު މަސް ފެށިގެން އައީ ވެސް 5،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިންނާއެކުއެވެ. އެގޮތުން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް 5،424 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ދުވަހު 4،165 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ތިން ވަނަ ދުވަހު 4،358 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 4،629ށް އިތުރުވެފައެވެ. އަދި ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެއަދަދު 5،205ށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 3،751ށް ވެއްޓިފައެވެ. ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 6،000ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އެއީ 6،083 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއީ މިފަހުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައި ދުވަހެވެ.

މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައި 5،164 ފަތުރުވެރިންނާއެކު އޮގަސްޓު މަހުގެ ފުރަތަމަ 8 ދުވަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 38,779ށް އަރާފައެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި 39,126 ފަތުރުވެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު 347 ފަތުރުވެރިން މަދު އަދަދެކެވެ.

މިއާއެކު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 651،146ށް އަރާފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެއް މަހަށް ވުރެ އަނެއް މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހު 92,103 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި އިރު، ފެބްރުއަރީ މަހު އެ އަދަދު ވަނީ 96,882 ފަތުރުވެރިންނަށް އިތުރުވެފައެވެ. އަދި މާޗު މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން އެއް މަހެއްގައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެމަހު 109,585 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަންނަމުންދިޔަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަޑުމަޑުން ދަށްވާން ފެށި އިރު އެ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 91,200 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މެއި މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 64,613ށް ވެއްޓުނު އިރު، ޖޫން މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 56,166 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މި ނިމުނު ޖުލައި މަހަކީ ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި މަހެވެ. އެއީ 101,818 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ކޮވިޑްގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަމުންދިޔަ އަދަދަދާ އެއްވަރަކަށް މިހާރު ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދާއިރު، އަހަރު ނިމޭއިރަށް 1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބަ އޮތްކަމެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް