ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 12:48
ދެކުނު ލެބަނަން - އިސްރާއިލުން ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުން ދުން އަރަނީ
ދެކުނު ލެބަނަން - އިސްރާއިލުން ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުން ދުން އަރަނީ
ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދިނުން
ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް އިސްރާއީލަށް
 
މިއީ އިސްރާއީލުން ލުބުނާނުގެ ދެކުނަށް ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލުގައި ދިން ހަމަލާތަކެއް
 
ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުން ވަނީ އިސްރާއީލަށް 10ށް ވުރެ ގިނަ ރޮކެޓު ފޮނުވާލާފައި

ލެބަނަންގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް، ހިޒްބުﷲ އިން އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ހިޒްބުﷲ އިން އިސްރާއީލަށް ދިން ރޮކެޓު ހަމަލާތަކަކީ އިސްރާއީލުން ލެބަނަންގެ ދެކުނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލުގައި ދިން ހަމަލާއެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހިޒްބުﷲ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެޖަމާއަތުން އިސްރާއީލުގެ ޝެބާ ސަރަހައްދަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފައި ކަމަށާއި އެއީ ލެބަނަން އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލުގައި ދިން ހަމަލާތަކެއް ކަމަށެވެ.

ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތަކީ އިރާނު ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވާ ޝިއާ ޖަމާއަތެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިސްރާއީލުންވެސް ލެބަނަންއަށް ހަމަލާދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ހަނގުރާމައަކަށް ދާނަމަ އެކަމަށް ތައްޔާރުކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުން ވަނީ އިސްރާއީލަށް 10ށް ވުރެ ގިނަ ރޮކެޓު ފޮނުވާލާފައެވެ. ބައެއް ރޮކެޓުތައް އިސްރާއީލުގެ ބިމަށް އެރިނަމަވެސް ގިނަ ހަމަލާތައް އެގައުމުގެ ވައިގެ ޑިފެންސް ސިސްޓަމުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

މިއީ އިސްރާއީލާ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތާ ދެމެދު މިގޮތަށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ ތިން ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއާއެކު 2006 ވަނަ އަހަރު ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދުގެ އެއް މަހުގެ ހަނގުރާމައަށް ފަހު އައިސްފައިވާ ހަމަޖެހުމަށް ލޮޅުން އަރައި އިތުރު ހަނގުރާމައަކަށް ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
80%
20%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ