ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 08:33
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު،
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު،
އައިޔޫއެމް
ކުޑަ ކުދިން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުން
ނަމާދުގެ ހުކުމްތައް ދަންނަ 13 ނުވަތަ 15 އަހަރުގެ ކުދިން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: ޑރ. ޝަހީމް
ކުޑަ ކުދިން މިސްކިތަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި މިސްކިތުން އެކުދިން ބަލައިގަންނަކަން އެކުދިންނަށް އިހުސާސްވާން ޖެހޭ
ސަފުގެ ޖާގަތަކަކީ އެތަނުގައި ކުރިން އިންނަ މީހެއްގެ ހައްގެއް
ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ހިތުދަސް ކުދިންނަށް އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް

ނަމާދުގެ ހުކުމްތައް ދަންނަ ޝަރުއީ ގޮތުން ބާލިޣުވެފައިވާ 13 ނުވަތަ 15 އަހަރުގެ ކުދިން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމްގެ) ޗާންސެލަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރަސްމީ އިމާމުންނަކީ ވަކި ފާހެއް އޮންނަން ޖެހޭ ބައެއް ނަމަވެސް ރީތިކޮށް ކިޔަވައި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުދިންނަށް އެ ފުރުސަތު އެއްކޮށް ބަންދުވެގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ. ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ނަމާދުގެ ހުކުމްތައް ދަންނަ ޝަރުއީ ގޮތުން ބާލިޣުވެފައިވާ 13 ނުވަތަ 15 އަހަރުގެ ކުދިން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން މައްސަލަ އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ޚާއްސަކޮށް ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ހިތުދަސް ކުދިންނަށް އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ނަމާދަށް ސަފު ހަދާއިރު، ކުރީ ސަފުގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު އިނަސް އެކުދިން ފަހަތު ސަފަށް ޖައްސައި ބޭރުކޮށްލުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށާއި، ކުރީ ސަފުގެ ޖާގަތަކަކީ އެތަނުގައި ކުރިން އިންނަ މީހެއްގެ ހައްގެއް ކަމަށެވެ. ކުޑަ ކުއްޖަކު ގޮސް ކުރިން އިށީންދެއްޖެނަމަ އެކުއްޖަކު ބޭރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ކުޑަ ކުދިން މިސްކިތަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި މިސްކިތުން އެ ކުދިން ބަލައިގަންނަކަން އެ ކުދިންނަށް އިހުސާސްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ސުންނަތަކީ ކުޑަ ކުދިންނަށް މިސްކިތުން ލޯތްބާއި އިހުތިރާމް ދިނުންކަން ޑރ. ޝަހީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމާދުގެ ހުކުމްތައް ދަންނަ ޝަރުއީ ގޮތުން ބާލިޣުވެފައިވާ 13 ނުވަތަ 15 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން މައްސަލައެއް ނޫންކަން ޑރ. ޝަހީމް ފާހަގަކުރައްވާފައި މިވަނީ ހުއްދައަކާ ނުލައި ކުޑަކުދިން ލައްވައި އިމާމުވެ ނަމާދު ނުކުރުވަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިފަހުން ހުޅުމާލެ ސަހަރާ މިސްކިތުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ލައްވާ އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުވުން އާއްމު ކަމަކަށް ހަދާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމައްސަލަ ބަލާފައިވާއިރު، އެއީ އެއްވެސް ހުއްދައަކާ ނުލާ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް