ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 20:00
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނަފުރަތުގެ ބިލް
ނަފްރަތު ބިލުގެ މަގުސަދު އޮޅުވާނުލައި، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތަށް ފާސް ކުރަން ޖެހޭ - އިންތި
 
ބަންޑާރަ ނައިބަށްވެސް އެންގުމަކާ ނުލައި، ސަރުކާރުން އެބިލުގެ މަގުސަދު ގެއްލުވާލުމަށް މޭޒުދަށުން ހިންގި ހަރަކާތަކީ ޑަބަލްސްޓޭންޑަރޑް ކަމެއް
 
އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރަށްވެސް އެ މެމްބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ފަހުމެއްނުވޭ
 
ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބިލަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ނަފީވެގެންދާނެ

ނަފްރަތު ބިލުގެ މަގުސަދު އޮޅުވާނުލައި، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތަށް ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ، ނަފުރަތުގެ ބިލަކީ، އާންމު ތަންތަނުގައި މީހުންނަށް ލާދީނީ ގޮވައި، ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހަމަލާތައް ދެމުން އަންނާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއް ކަމަށެވެ. އެހެން އެ ބިލް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، މިހާރު އޭގެ މަގުސަދު އޮޅުވާލައި އެ ބިލް ފާސްވިޔަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކަށް ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދެވުމަށްފަހު މިހާރު އެ ބިލުގެ މަގުސަދު ގެއްލުވާލަން ސީދާ މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމީ އެކަމުގައި ލަފާ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ބިލަށް ބަދަލުވެސް ގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، ބިލުގައިވާ އަގީދާއާ ގުޅުވައިގެން ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ބުނާ މާއްދާ އުނިކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ބިލުގައި ހިމަނަން އެދުނު ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކުށެއް ކަމަށް މިހާރުވެސް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގައި އޮންނަ ކަމަކަށްވާތީ އެކަން މި ބިލުގައި ހިމަނާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން އެ ބިލުގައި ހިމަނާފައިނުވާތީ، ބިލު ފާސް ނުކުރަން ނިންމުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ. އިންތި ވިދާޅުވީ، ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ބިލު ފާސްކޮށް ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކާވެސް މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮމިޓީގައި ނުވެސް ހިމެނޭ މެމްބަރެއް މެދުވެރިކޮށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅީ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބަންޑާރަ ނައިބު ހުށަހެޅުއްވި ބިލު އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް، ކޮމިޓީއަށާއި، ބަންޑާރަ ނައިބަށްވެސް އެންގުމަކާ ނުލައި، ސަރުކާރުން އެބިލުގެ މަގުސަދު ގެއްލުވާލުމަށް މޭޒުދަށުން ހިންގި ހަރަކާތަކީ ޑަބަލްސްޓޭންޑަރޑް ކަމެއް ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ އިސްލާހު އެގޮތަށް ހުށަހެޅުމުން އަނެއްކާވެސް، މީހުންނާ ދިމާއަށް ކާފަރެކޭ ބުނެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަކީ، ސަރުކާރުން ބަންޑާރަނައިބު ބިލު ހުށަހެޅުއްވި، މަގުސަދު ގެއްލޭގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހެއް ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރަށްވެސް އެ މެމްބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ފަހުމް ނުވާ ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެއްވި ގޮތަށް ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ޕީޖީ މެމްބަރުން ހެކިވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބިލަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ނަފީވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އިންތި ވިދާޅުވި، މިހާރު އަނެއްކާވެސް ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލާފައިވާއިރު، އަދިވެސް ރަނގަޅު އިސްލާހެއް އައިސްފިނަމަ އެކަންވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި