ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 18:25
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުން
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުން
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މިއީ 90.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ކޯޒްވޭގެ ދެފަރާތުން އޮއިދެމޭ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުން ހިމެނޭ

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އާދަމް ޢާޒިމެވެ.

ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި، ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޢާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އަމާޒަކީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވައި، ތަރައްގީއާއެކު މިނިވަންކަމުގެ އިހުސާސް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ދުވަހަކީ ސަރުކާރަކުން އެންމެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދެވި 2 އަހަރު ކަމަށާއި، މިއީ އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ 64 ވަނަ ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހޯރަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ 4 ވަނަ ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބަޖެޓުން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރާ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ކަމެއް ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭއިރު، ތިމާ ގައުމަށް ކޮށްދޭން ޖެހެނީ ކޮންކަމެއްތޯ ސުވާލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު، ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ މި މަޝްރޫއަކީވެސް އެފަދަ އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށެވެ،

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވީ، ހޯރަފުއްޓަކީ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދޭހަވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެއްބައިވެގެން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހޯރަފުއްޓަށް މިއަށްވުރެ ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރުވެސް ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީގެ 9 މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށްދާކަމަށް ވަޙީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިއަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ 360 ދުވަހެވެ. މިއީ 90.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

މި މަޝްރޫއުގައި އެއަރޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ކޯޒްވޭގެ ދެފަރާތުން އޮއިދެމޭ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިހާރުވެސް ދަނީ ހޯރަފުށީގައި އިތުރު 3 ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް ހިންގަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް