ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 13:55
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްއާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްއާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް
މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކުރުމުގައި ދިވެހި ސިފައިން ތިބޭނީ ސާބިތުކަންމަތީގައި: މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޝަމާލް
 
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ވެރިން ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރަންޖެހޭ
 
ނުރައްކާތަކާއި ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުގައި ސިފައިން ވަރުބަލިކަމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޖޯޝަކީ ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަމުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް އަދި ސިޔާދަތު ދިފާއުކުރުމުގައި ދިވެހި ސިފައިން ތިބޭނީ ސާބިތުކަންމަތީގައި ކަމަށެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ މި ފަޚުރުވެރި އުފާވެރި ދުވަހުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ގުގުމާލަނީ ގައުމީ ޖޯޝާއި ވަތަނީ ލޯބިކަމަށެވެ. އަދި މާތްވި އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގެ އަލީގައި ދެމިތިބެ ޑިއުޓީ އަދާކުރުމުގެ މަތިވެރި ރޫޙް ކަމަށެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުން ފިލާވަޅު ދަސްކޮށް، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ވެރިން ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރަންޖެހޭކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަދަލުވަމުން އަންނަ ސަލާމަތީ މަޝްރަހެއްގައި ހުރި ނުރައްކާތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް ނަޒަރުހިންގައި،  މާޒީން ސިފައިން އިބްރަތް ހާސިލްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ސަފުތައް އިތުރަށް ތަރުތީބުކޮށް، މިހާރު ހުރި އުސޫލުތައް އެއަށް ވުރެ ހަރުދަނާކޮށް، ސިފައިންނަކީ ފަންނީ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.  

Advertisement

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ނުރައްކާތަކާއި ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުގައި ސިފައިން ހިތްވަރާއި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޖޯޝަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި ހިތްވަރު ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމާން، ރައްކާތެރި ސުލްހަމަސްލަސްކަން އޮތް ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސިފައިން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ޝަމާލް ދެއްވިއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް