ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 22:23
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއަށްފަހު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއަށްފަހު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާ
ރައީސް ނަޝީދަށް ޙަމަލާ ދިނުމަށް ބޮން ތައްޔާރު ކުރީ ވަކި އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން
 
ފަންޑު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށް 317ށްވުރެ ގިނަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ބެލި
 
ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވިސްނުން ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން މި ޙަމަލާގައި ހިމެނޭ
 
މިއީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ތެރެއިން، ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ދީފައިވާ ޙަމަލާއެއް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއަށް ފަންޑުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ބައެއްކަން ހޯދުމަށް ތަހުގީގު ކުރި ކުރުމުގެ ތެރެއިން ޙަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރި އައިއީޑީ ތައްޔާރުކުރީ އެކަމަށްޓަކައި ހިފާފައި ހުރި އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ތެރޭގައިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީޕީ މުޙައްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި ޙަމަލާއަށް ފަންޑު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށް 317ށް ވުރެ ގިނަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ބަލާފައިވާއިރު، ބޮން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ވަކިން އެޕާޓްމަންޓެއް ހިފާފައިހުރިކަން އެނގިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދީގެން، މުޤާބިލެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ދީފައިވާ ޙަމަލާއެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކެއް ނެތް ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިއީ ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ތެރެއިން ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ދީފައިވާ ޙަމަލާއެއްކަން، މިހާތަނަށް ހޯދި ހޯދުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވިސްނުން ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން މި ޙަމަލާގައި ހިމެނޭއިރު، އެމީހުންގެ އަމަލުތަކާއި، ތަހުގީގަށް ފާހަގަވި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެމީހުންނަކީ ސީދާ އެ ހަރުކަށި ވިސްނުންތަކާ ފުށުއަރާ ކަންކަން ކޮށްފައިވާ މީހުންކަން ފާހަގަވާކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ސައްޙަނޫން ލިއެކިއުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ހޯދަން އެދުމާއި، ދައުލަތުގެ އެފަދަ އެހީތަކަށްވެސް އެދިފައިވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
27%
0%
33%
0%
7%
ކޮމެންޓް
26 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 04:21
އެމްސް
އިންވެސްޓަރ ކޮބާ؟