ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 08:46
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެޑައިގެން ރަޝިއާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެޑައިގެން ރަޝިއާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އިތުރު އެއަރލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުން
ރަޝިއާ އާއި އިރުމަތީ ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެއަރލައިންތަކެއް
 
ރަޝިއާގެ މާކެޓަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު މާކެޓެއް
 
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް
 
މޮސްކޯއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ

ރަޝިއާ އާއި އިރުމަތީ ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެއާރލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައްފެށުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ރަޝިއާގައެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމަކީ ރަޝިއާގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓިންގ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ރިސޯޓް ލައިފް ހޮލިޑޭސް އާއި ރެޑުވިންގްސް އެއާރލައިން ގުޅިގެން މޮސްކޯއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ، މައުސޫމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު، އެއާރލައިން އޮޕަރޭޓްކުރާ ޒިއާޓުއަރސް އަދި މޮސްކޯގެ ޒުކޮވުސްކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓުގެ ސީއީއޯ ތޯމަސް ވައިސްވިލާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމަށްފަހު ޒިއާޓުއަރސް އާއި ރިސޯޓް ލައިފް ހޮލިޑޭސްއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ވަނީ ރަޝިޔާ މާރކެޓުގެ މުހިންމުކަމާއި، ރަޝިޔާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއިން އުފަލާއެކު މަރުހަބާ ކިޔަމުން ގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ހެދުމަށް ރަޝިޔާގެ ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރުން ކުރައްވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް މިނިސްޓަރު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވެސް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން އެ ބައްދަލުވުމަކީ ރިސޯޓް ލައިފް އާއި ނޯރޑުވިންޑްސް އެއަރލައިން ކުންފުނިން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފެށުމަށް އެއާރލައިންތަކަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މަޝްވަރާބައްދަލުވުންތަކުގައި ވިލާ ހޮޓެލްސްގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ސިޔާދު ޤާސިމް އަދި ބިޒްނަސް ޑިވޮލްޕްމަންޓް ޑިރެކްޓަރ މުރާދު ހަސަން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ރިސޯޓް ލައިފް ހޮލިޑޭސްގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ރަޝިއާއަށް ކުރައްވާފައިވާ މިދަތުރުފުޅުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބް ޝަހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. މި ދަތުރުގައި މޮސްކޯގައި ހުންނަ ރިސޯޓް ލައިފް ހޮލިޑޭސްގެ އޮފީހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވަނީ އެ އޮފީސް ބައްލަވާލައްވައި، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ވަލީދު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވަމަށް ކުރައްވާ މިންނެތް މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި ރިސޯޓް ލައިފްގެ ޓީމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
75%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް