ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 13:04
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވީ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވީ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)
ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުން
އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދާއިރު ޕީޕީއެމްގައި 100،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭ- އަދުރޭ
 
ކުދިކުދި ޕާޓީތަކަކީ މާބޮޑު ކަމެއް ކުރެވޭނެ ޕާޓީތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމަށް އެ އަދަދަށް މީހުން ހަމަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ޕާޓީއާ ވާދަކުރަން އެހެން ޕާޓީތަކުން ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަންނަ އިރު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގައި 100،000ށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަދައްވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތަކުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން މިވަގުތު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ޕީޕީއެމަށް މެންބަރުން އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމަށް އެ އަދަދަށް މީހުން ހަމަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ޕާޓީއާ ވާދަކުރަން އެހެން ޕާޓީތަކުން ޖެހިލުން ވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިޔާސީ ފިކުރު އެއްކައިރި ކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނުކުންނަންވީ ގައުމީ މަސައްކަތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޕްލެޓްފޯމެއް އޮތީ ވެސް އެ ކޯލިޝަންގައި ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާޓީތައް އުފެއްދުމަށް ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ކުދިކުދި ޕާޓީތަކަކީ މާބޮޑު ކަމެއް ކުރެވޭނެ ޕާޓީތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް މައިގަނޑު އޮންނާނީ ދެ ފިކުރު ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު ވެސް އޮތީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނުގެ ބިނާކުރަނިވި ފިކުރުގެ އިތުރުން ފަނާކުރަނިވި ފިކުރެއް ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ސަރުކާރުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީކަން ކުރެއްވި މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އާއި ޤާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް ވެސް ވަނީ ކޯލިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
20 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 15:51
ާލިލީމާ އަލީ
ތި އަދަދު ނެތަސް ވެރިކަން ލިބޭނެ؛ރައްޔިތުން އެމް.ޑީޕީ ޢާށް އިތުބާރު ކުރީމަ ކެހި ދިނީ؛ ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރީ؛ ގައުމަށް ޤައްދާރު ވީ،
20 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 14:22
އިބުރާ
އަދުރޭކަލޭމޮޔަތަޕާޓީގަތިބޭހުރިހާމީހުން ނެތްޕާޓީންނުކުންނަމީހަކައްވޯޓެއްނުދޭނެއޜގެމިޟާލުނިމިގެންދިޔަމަޖިލިސްއިންތިހާބުގައެމްޑީޕީމެމްބަރުންއެމްޑީޕީއައްވޯޓުދިނިސް