ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 22:21
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ
މަޖިލިސް
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ އަންދާޒާ: މެއި 6 ހަމަލާގެ ދައުވާކުރެވޭނީ ޖުލައި 20 ހިސާބުގައި
ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށް ހިންގާ މޮނިކޮން އަމުރު ނެރުމުގެ ކަންކަން ނުހިނގާ ވަނީ ބަޖެޓްނެތުމުންކަމަށް ވިދާޅުވި
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އާންމު ކުށްތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ބައިވެރި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވި
ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓަކީ ޓެރަރިސްޓުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުން އެކަނި

މެއި 6 ހަމަލާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް ދައުވާކުރަން ޖުލައި 20ގައި ފޮނުވޭނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މެއި 6 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ހިއްސާކުރައްވަމުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޢަފީފް ވަނީ، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަފުސީލުތައް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި އެންސީއައިޓީއާއެކު 241 ކޮމިޓީއިން ބޭއްވި އިންކުއަރީގެ ބައެއް ތަފްސީލުތައް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ޢަފީފް ވަނީ، ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ހާމަކޮށްދޭ އަލިގަދަ ހެތްކެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓާއި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ދެންންވުމުން ހޯމްް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގައި އެކި މުއައްސަސާތަކަށް އެކި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ނިޒާމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓަކީ ޓެރަރިސްޓުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުން އެކަނިކަމަށެވެ. ތަހުގީގެ މަސައްކަތުގައި ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ޓީމުން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ކުށްތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ބައިވެރި ނުވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިކަމަށް ޢަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންކުއަރީގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ ވަނީ މެއި 6 ހަމަލާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް ދައުވާކުރުމަށް، ޖުލައި 20ގައި ފޮނުވޭނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ހާމަކުރައްވާފައިކަމަށް ޢަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށް ހިންގާ މޮނިކޮން އަމުރު ނެރުމުގެ ކަންކަން ނުހިނގާ ވަނީ ބަޖެޓްނެތުމުންކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް އަފީފު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގައި އެކި މުއައްސަސާތަކަށް އެކި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި. އެކަމު މިކަމުގައި އިންޓެލިޖެންސްއާއި އެކި މައުލޫމާތު އެބަ އިނގިފައި އޮންނަންޖެހޭ. އެކަމަކު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި ނިޒާމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓަކީ ޓެރަރިސްޓުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުން އެކަނިކަމަށް.ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އޭރު ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ޓިމުން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވި. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އާންމު ކުއްތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ބައިވެރި ނުވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި. މި މައްސަލައިގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި. މިނިސްޓަރ ވަނީ މެއި 6 ހަމަލާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް ދައުވާކުރަން ޖުލައި 20ގައި ފޮނުވޭނެކަމަށް.
މެއި 6 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް

މިދިޔަ މޭ މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 29 ޖޫންގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފުލުހުން އެންމެ ފަހުން ދިން މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެ ހަމަލާގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި 8 މީހުންގެ ތަހުގީގު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުންގެ ތަހުގީގު މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް އެ މީހުންގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސްއަށް ލިބިފައި ނުވާތީ މި މައްސަަލައަށް ފަހު އިންޓެލިޖެންސްގައި ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އޮތްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަަށާއި، އެގޮތުން އެކަންކަން ބެލުމަށް އެމަނިކުފާނު އެކުލަވާލެއްވި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހަމަލާ ދިނުމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގޮއްވާލި ސައިކަލުގެ ވެރިފަރާތާއި، ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ މައްސަލާގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ވެސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ 16 ގަޑިއިރުގެ ދިގު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލުމުގެ ހާދިސާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް 10 ރޭޒާފުއް ވަދެ، ހަށިގަނޑުގެ މުހިއްމު ގުނަވަންތައް ފޫއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. މިކަމަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވީ މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ޖަރުމަނުވިލާތުގައިވެސް ވަނީ އިތުރު އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހާރު ދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތައް ވަޑައިގެން އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލަންޖެހޭނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުން، ޗައިނާއިން މިކަމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލެއް ނެތް
ކުޑައިރުގެ އެކުވެރިޔާ، ރައީސް ސާލިހުއާ އޮތް ގާތްގުޅުން ކަނޑާލުންވީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު
މެއި 6ގައި ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ: މެންބަރު އާޒިމް
މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކޮށްދެއްވުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނުން: ގާނޫނު އަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާ މުތުލަގަށް ނެތް ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
އިންޑިޔާއަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
ޑިޕްލޮމެސީއެއް، އަޚްލާގެއް ނެތް ވެރިންތަކެއްގެ ސަބަބުން އަގު ވެއްޓުނީ ގައުމުގެ، ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ދިވެހީންނަށް!