ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 13:14
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ފަތުރުވެރިން އެމިރޭޓްސްގެ ފުލައިޓަކުން ފައިބައިގެން އަންނަނީ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ފަތުރުވެރިން އެމިރޭޓްސްގެ ފުލައިޓަކުން ފައިބައިގެން އަންނަނީ
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
އެއަރޕޯޓް ފީ ނެގުން
އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން ނަގާ ފީއަކީ ކުރިން ވެސް ނަގަމުން އައި ފީއެއް، އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން – އަމީރު
 
އިކޮނޮމީ ކުލާސް ފިޔަވައި އެހެން ކްލާސްތަކުން ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައި
 
މިހާރުވެސް ނަގަމުން އަންނަ ފީ އަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ނަގަމުން އައި ފީއެއް، އެއަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސް އާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން ނަގާ ފީއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތަސްދީގުކުރެއްވި ބިލުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްގެ ނަމުގައި ޓެކްސްއެއް ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޓެކްސް ނަގާނީ 1 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެންނެވެ. މި ޤާނޫނުގައި ބުނާ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 31 ޑިސެންބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ވެސް، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި، ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްގެ އިތުރުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ނަމުގައި ފީއެއް ނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުންނާއި، ޢުމުރުން 2 އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުޑަކުދިން، ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ބޭރަށް ފުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިކޮނޮމިކް ކުލާހުން ފުރާ މީހުންގެ އަތުން މިހާރު ވެސް 24 ޑޮލަރު ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަލަން އަމަލުކުރަން ފެށި އިސްލާހާއެކު އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ދަތުރު ކުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން ނަގާ ފީއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ އަލަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ކުރިން ވެސް އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ފުރާ ދިވެއްސެއް ވެއްޖެއްޔާ އެމީހެއްގެ އަތުން ނަގާނެ 24 ޑޮލަރު. އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން ނަގާ ފީއަކަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން. އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓެކްސް އަދި ޑިޕާޗާ ޓެކްސް އަށް ބަދަލެއް ނުގެންނާނެ. ބަދަލު ގެނައީ އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ފުރާ ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާ ފީއާއި، ފަސްޓް ކްލާސް އަދި ބިޒްނަސް ކުލާހާއި ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުން ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާ ފީއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނީ. އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ފުރާ މީހުންނަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން. 24 ޑޮލަރަކީ ކުރިން ވެސް ނަގަމުން އައި އެއްޗެއް،
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ އަދި އެއާޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނަގަމުންދާ ރޭޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާލާއިރު، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކުރިން ވެސް ނަގަމުން އައި 12 ޑޮލަރު އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން ކުރިން ނަގަމުން އައި 12 ޑޮލަރަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ނެގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފީ ވަނީ 25 ޑޮލަރުން 30 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ އަދަދު ވަނީ 25 ޑޮލަރުން 30 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިޒްނަސް ކުލާހުން ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން ނަގަމުން އައި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ 12 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ނަގާނީ 60 ޑޮލަރެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައި 12 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ޖެނުއަރީ 2022ން ފެށިގެން ނަގާނީ 60 ޑޮލަރެވެ. އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޒްނަސް ކުލާހުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގަމުން އައި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ 25 ޑޮލަރު، ޖެނުއަރީ 2022ން ފެށިގެން 60 ޑޮލަރަށް ބޮޑުވާ އިރު، އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައި 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ނަގާނީ 60 ޑޮލަރެވެ.

ފަސްޓް ކުލާހުން ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން ނަގަމުން އައި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައި 12 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ނަގާނީ 90 ޑޮލަރެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައި 12 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ޖެނުއަރީ 2022ން ފެށިގެން ނަގާނީ 90 ޑޮލަރެވެ. އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަސްޓް ކުލާހުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގަމުން އައި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ 25 ޑޮލަރު، ޖެނުއަރީ 2022ން ފެށިގެން 90 ޑޮލަރަށް ބޮޑުވާ އިރު، އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައި 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ނަގާނީ 90 ޑޮލަރެވެ.

ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގައި ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން ނަގަމުން އައި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ 12 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ނަގާނީ 120 ޑޮލަރެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައި 12 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ޖެނުއަރީ 2022ން ފެށިގެން ނަގާނީ 120 ޑޮލަރެވެ. އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޒްނަސް ކުލާހުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގަމުން އައި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ 25 ޑޮލަރު، ޖެނުއަރީ 2022ން ފެށިގެން 120 ޑޮލަރަށް ބޮޑުވާ އިރު، އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައި 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ނަގާނީ 120 ޑޮލަރެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި، ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްގެ އިތުރުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ނަމުގައި ފީއެއް ނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުންނާއި، ޢުމުރުން 2 އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުޑަކުދިން، ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް، އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ އަދި ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ދައުލަތައް ދެއްކުމަކީ އެ އެއަރލައިނެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، ދައުލަތަށް ހަމައަށް އެ ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އެ ބޯޓެއް ފުރި އެއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި މި ބިލުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މި ބިލަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން އެ މަހެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރި ފަސިންޖަރުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ޢަދަދާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ޢަދަދު އަންގައިދޭ ބަޔާނެއް، މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްއާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ، މީރާއަށް ދައްކަންވާނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި