ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 12:24
އާންމު ގޮތެއްގައި ޖަލްސާތައް އޮންނަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ އިން ބުދައަށް
އާންމު ގޮތެއްގައި ޖަލްސާތައް އޮންނަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ އިން ބުދައަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
މި ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 02:00ގައި
 
އެޖެންޑާގައި ވަނީ ޖުމްލަ 7 މަސައްކަތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 02:00ގައި ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ޖަލްސާތައް އޮންނަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ އިން ބުދައަށެވެ. ނަމަވެސް މި މަސް ނިންމުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ނިމިގެންދާނެތީ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ތަޅުމުން ފާސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ވަނީ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލައާއިގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާއި، ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ރިޕޯޓެވެ.

Advertisement

އެއީ އޮޑިޓް ގާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތިން ބިލަކަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާއިރު އެއީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ބިލުގެ އިތުރުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްކުރުމާމެދު ވޯޓަށް އެހުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި