ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 13:17
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކަނޑުއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން
ކަނޑުއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް
 
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދިން ބާރުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް މިފަދަ އިސްލާހުތައް މުހިއްމުކަން މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި
 
ބިލު ބަލައިގެންފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 38 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި ބިލު ބަލައިގެންފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 38 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީއެވެ. ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 150 ވަނަ މާއްދާގައި، އެ ގާނޫނާއި އެ ގާނޫނުގެ މަގްސަދުތަކާ ތައާރުޒުވާ ގާނޫނުތައް ފާހަގަކުރުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ރަށު ފެންވަރުގައާއި ސިޓީގެ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ވުޒާރާއާއި ކަމާބެހޭ ކައުންސިލުތަކާއެކު އެކަންކަން ވިލަރެސްކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުން ކަމަށެވެ.

ބިލުގައި ބުނީ މި ގާނޫނުގެ ފަސް ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަމަށެވެ. އިތުރުކުރާ މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް، ރަށު ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ސިޓީ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދޭނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން ކަމަށެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދިން ބާރުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް މިފަދަ އިސްލާހުތައް މުހިއްމުކަން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި