ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 12:11
ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އިއްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު
ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އިއްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރުން
އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރުން އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް
 
ތިން ދާއިރާއިން 5 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވޭ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ 3 މެންބަރުން އައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ 3 މެންބަރުން އައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އިއްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާއެވެ.

Advertisement

ސިޓީގައި ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގައި، އެލްޖީއޭ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ތިން ދާއިރާއަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ 3 މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށްޓަކަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރުމުން، އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސަށް ފެންނަ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސްގެ ސިޓީގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ދެ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ވަނީ ފޮނުއްވާފައެވެ. އެއީ، މ. ލިލީޒް، އަޒްހާ ޒަމީރު އަދި ދަފްތަރު ނަންބަރު 2864، އާމިނަތު އަލީއެވެ. ގަވަރނަންސް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުއްވާފައިވަނީ ގ. ހިމާލިޔާގެ ފާތިމަތު ނިއުމާގެ ނަންފުޅެވެ. އަދި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާއިރު އެއީ، ހ. ރައިޒިންގސަން ފާތިމަތު ޒީނާ އަލީ އާއި ބ. ކެންދޫ ޝާޒީވިން، އާއިޝަތު ޝީޒާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި