ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 13:22
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށް ރުހުންދިނުން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި
 
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުކަމަށް ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު އައްޔަނުކުރެއްވީ މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު
 
މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ދީފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިންނެވި 55 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ދީފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިންނެވި 55 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީންނެވެ. ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރ މުހައްމަދު ފަލާހު ވިދާޅުވީ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދަށް ރުހުންދިނުމުގެ ކަންތަކުގައި ކުރިން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް މިހާރު ސާފުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރގެ އެއްވެސް ހިއްސާއެއް ކުންފުންޏެއްގައި ނެތްކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ސާފުކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަން ސާފުވެފައިވާތީ މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރ މުހައްމަދު ނާޒިމެވެ. ނާޒިމްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ މެންބަރ ހުސައިން މުހައްމަދު ދީދީއެވެ. މިއާއެކު މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުނެވެ. މިވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގަރިކަލްޗަރ ގެ މަގާމަށް ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އައްޔަނުކުރެއްވީ މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޑރ. ހުސައިން ހުންނެވީ އެންވަޔަރުންމެންޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ. ޑރ. ހުސައިނަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައެވެ.

ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުންނެވި ޒަހާ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ޒަހާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ "ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ޒަހާ ވަހީދު ކޮށްދެއްވި އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތްތަކަށް" ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ.

ޒަހާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކެބިނެޓާއި ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ސަރުކާރު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވިސްނެވުންތަކެއް ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ކަން ރައީސް އޮފީހުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ބޭނުމަކީ ރައީސް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް އަވަހަށް ފުއްދަވައި ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ނަތީޖާއެއް ނެރެދެއްވުމެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު