ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 15:56
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީގެ އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތްތައް
241 ކޮމިޓީއަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހާޒިރުކޮށްފި
 
ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ބަޔާނެއް ދެއްވާފައިވޭ
 
އިލްޔާސް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ ނުވަތަ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ އިންކުއަރީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިޔުރިޓީ ފެއިލްވެފައިވާ ގޮތުގެ އިންކުއަރީ 241 ކޮމިޓީން ފަށާފައިވަނީ، މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ޖޫން މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ އެކި މީހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން އެކިއެކި އޮފިސަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިންކުއަރީއަށް މެންބަރު އިލްޔާސް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ 241 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކަމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި ވަކި ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ބަޔާންދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އިލްޔާސާ ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބަޔަކު ހަމަލާއެއް ދޭން ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންގެ މީހަކު ހިއްސާކުރުމުން އެކަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާނެ ކަަމަށާއި، ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ރިޕޯޓު ކުރުމަށް އަންގާފައި ނެތްކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ބަޔަކު ރާވަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންގެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެ އެމައުލޫމާތު ވަގުތުން ރައީސް ނަޝީދާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއަށް ގުޅުއްވައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިރުޝާދާއެކު، އެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓަރަށް އަރުވާފައިވާނެ ކަމަށްވެސް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، އޭނާއަށް ލިބިފައިހުރި މައުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު މިނިސްޓަރާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ކަމަށްވާތީ އެ އެމުއައްސަސާއާ ހިއްސާކުރުމުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ ވެސް ހިއްސާކުރުމަށް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިޔުރިޓީ ފެއިލްވި ގޮތުގެ އިންކުއަރީ ކުރިޔަށްގެންދާ 241 ކޮމިޓީން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިންކުއަރީން 49 މީހަކާ ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ މި މަސް ނިމެންވާއިރަށް އިންކުއަރީ ނިންމާލައި، ރިޕޯޓް ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް 241 ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
މަޖިލީހުގެ ފާރަށް އަރައި، ގްރީން ޒޯން ތެރޭގައި މުޒާހަރާކުރިއިރު އެކަން ނުހުއްޓުވުނީ ކީއްވެތޯ ސާފުކުރަން ސަލާމަތީ ބާރުތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް
ފުލުހުންގެ ޕްރޮމޯޝަން ހުއްޓުވި މައްސަލައާއި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޖެނެރަލުން މަޖުބޫރުން ރިޓަޔަރވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާ 241 ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
ސިފައިންގެ ޖެނެރަލުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ރިޓަޔަރކުރުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް
ޕޮލިސް ބޯޑުން އެދޭ ކަންކަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކޮށްނުދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ - ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ: ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކޮމިޓީއަށް، ކޮމިޓީ ސިއްރު