ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 23:20
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މީޑިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަ
މީޑިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މަގްސަދެއް ނޫން، ފިޔަވަޅު އެޅީ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާތީ: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ
 
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މީޑިޔާއެއް ޖޫރިމަނާކޮށް އިންޒާރުގެ ލިޔުން ފޮނުވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެމްއެމްސީން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައި
 
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގާނޫނުން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އަށް ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރަން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެޅި ފިޔަވަޅެއް
 
ކުއްޖާޔާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސާބިތުނުކުރެވޭ އަދި ވަރަށް ދެރަ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލޭބަލްކުރެވޭ ޒާތުގެ ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތް ގެއްލޭގޮތަށް ޚަބަރުފަތުރައިގެން އަވަސް އޮންލައިން ޖޫރިމަނާކޮށް އިތުރު ތިން މީޑިއާއަކަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އިންޒާރުދީފައިވަނީ މީޑިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަގްސަދުގައި ނޫންކަމަށާއި، ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މީޑިޔާއެއް ޖޫރިމަނާކޮށް އިންޒާރުގެ ލިޔުން ފޮނުވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން ވަނީ ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރާ ޝާއިއުކުރުންތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ޤާނޫނީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކަމުގައިވާއިރު، ކައުންސިލާ އެއްވެސް މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއަކުން ނޫސްތައް ޖޫރިމަނާކުރުމަކީ، ކައުންސިލުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ(ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ގާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިއުކުރުމުގައި، މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލާއި، އެފަދަ ޝާއިއުކުރުންތަކާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލުއެކުލަވާލުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ އެމްއެމްސީއަށް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 33ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ މީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ، އެމްއެމްސީން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިމޭރުމުން އެމްއެމްސީން ނޫސްބަޔާން ނެރެފައިވާއިރު ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަސްދޮޅަސް މިނެޓް"އަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއެއްގައި ވިދާޅުވީ 2019ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށް، އަމަލުކުރަމުން އަންނަ، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށްވީތީ ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ހައްގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ އާ ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއަހާދަތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު ގަނޫނު ގައި ބަޔާންކުރާ ހައްގުތައް ހޯދުމުގެ ހައްގަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ގާނޫނުން ލިބިދޭ ހައްގެއްކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން މަނާކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުރީގައި އަމަލުކުރަމުން އައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނާއި މިހާރުގެ ގާނޫނާ ތަފާތުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ.

އާންމު ގާނޫނުތަކާއި ޚާއްސަ ގާނޫނުތަކާއި އޮތް ތަފާތަކީ ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ބާރު ތަކުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިގެންވާ ކަން. އެހެންވީމާ މިގާނޫނަކީ މިދެންނެވިހެން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ގާނޫނެއް. މިގާނޫނުގައި ލިބިފައި އޮތް ބާރުގެ ދަށުން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާނީ. ކުޑަކުދިންގެ ޚަބަރު އާންމުކުރުމުގައި ދެ މައްދާއެއް މިބަލަނީ. 10 ވަނަ މާއްދާ ހ އާއި 33 ވަނަ މާއްދާ. 33 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަގޮތަށް ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އާންމުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބުނޭ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އެކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް. އަދި އެބަ އިނދޭ މިފަދައިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަލުކޮށްފިނަމަ މިކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ މައުލޫމާތު މީޑިޔާގައި އާންމުކުރާނަމަ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކަތެރިކުރުުގެ ގާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާފައިން މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް.
ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ / މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިގާނޫނުގެ ދަށުން ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އާންމު ގަވާއިދެއްވާ ކަމަށެވެ. މިގަވާއިދުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ ށ ގެ 1ވަނަ ނަންބަރުގައި، އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިގަވާއިދަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހުން އެޕްރޫވްކޮށް ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެއްކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މިފަހަރު ފިޔަވަޅު އެޅިގެން މިދިޔަ (13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ) މައްސަލާގައި، މައްސަލައަކަށްވީ ކުއްޖާގެ ނަން ހާމަކުރުން ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެނަމަކީ ކުއްޖާ ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ނަމެއްކަމަށާއި އަދި އާންމުކޮށްވެސް އެނގޭ ނަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމާ އެޔަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްޗެއް ބުނެވޭކަން ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ކުއްޖާޔާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސާބިތުނުކުރެވޭ އަދި ވަރަށް ދެރަ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލޭބަލްކުރެވޭ ޒާތުގެ ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއް ނޫސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު އަރޓިކަލްތައް ލިޔެވިފައި ހުރިތަން. އަދިވެސް ބަލަމުން މިދަނީ އެކަންކަން އިތުރަށް. މިއަމަލަކީ މީޑިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އެމްފަރސައިޒްކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްސަދަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްކަން. އަދި މިފިޔަވަޅަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގާނޫނުން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އަށް ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރަން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެޅި ފިޔަވަޅެއްކަން. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު މީޑިޔާތަކާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގައި ނޫނީ މީޑިޔާގައި މިގާނޫނުގައި މިބުނާ ގޮތަށް އަދި ގަވާއިދުގައި މިބުނާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ނުފެނޭ މިހާރު މައުލޫމާތު ފަތުރާތަން. ވަރަށް ބަލައިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް ސަމާލުކަންދީގެން ގިނަ މީޑިޔާތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭގޮތުން ޚަބަރުތައް ގެންނަމުންދަނީ.
އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ / މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތް ގެއްލޭގޮތަށް މީޑިއާގައި މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުންދާތީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، 33 ވަނަ މާއްދާ އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިން މީޑިއާ އަކަށް ނޯޓިސްދީ "އަވަސް އޮންލައިން" ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އަވަސް އޮންލައިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ 2000 ރުފިޔާއިންނެވެ. ނޯޓިސް ދީފައި ވަނީ ވަގުތު އޮންލައިން، ވަން އޮންލައިން، އަދި އަދަދު އޮންލައިންއަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާއަކީ އަޅާލުމާއި ހިމާޔަތް ލިބުމާއި ގުޅޭ މާއްދާއެވެ. އެމާއްދާގެ ހ ގައި ބުނެފައިވަނީ ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން، ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުންނާއި، ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުންނާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ހައްގެކެވެ. އެގާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާ އަކީ ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ މައުލޫމާތު އާންމުނުކުރުމާ ގުޅޭ މާއްދާއެވެ. އެމާއްދާގެ ހ ގައި ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަކަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢާންމުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އެމާއްދާގެ ށ ގައި ބުނެފައިވަނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުދިންނާއި، އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ތައުލީމު ހާސިލުކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ފަދަ ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެކުދިންގެ ތަސްވީރެއް، އެއްވެސް މީޑިއާގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއްގައި ޝާއިއުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެގާނޫނުގެ 53ވަނަ މާއްދާއަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމާގުޅޭ މާއްދާއެވެ. އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމާއި، އެކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭނެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ. މިފަދައިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެކަން ތަހުގީގުކޮށް އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެކަން ތަކުރާރުވާ މިންވަރަށް ބަލައި އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ލައިސެންސެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ލައިސެންސް ހިފެހެއްޓުންފަދަ ފިޔަވަޅުތައް މިނިސްޓަރު އަޅަންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މިގޮތަށް އާޓިކަލް ހުންނަތަން ފެނިގެން އެޑިޓަރުންނާ ގުޅައިގެން ވާހަކަދައްކަައި، ނަސޭހަތްދީ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތަށް ކިޔައިދިނުމުން ޝާއިއުކޮށްފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ބަދަލުކޮށްފައި ހުންނަކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެހެން ތިބެފައި ސަރުކާރުން މީޑިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމާ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް މީޑިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަގްސަދުގައި ކަމެއް ނުކުރާނެކަން ހަމަ މިހެން ތިބެފައި. ކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުޑަކުދިންނަށް އޮތް ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ކަމަށްވާތީ މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް މިކުރެވުނީ. ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭ ކަންކަން މަދުކުރުމާއި ހުއްޓުވުމަށް ހަމަ މަސައްކަތްވެސް ކުރާނަން. ޚާއްސަކޮށް މީޑިޔާ ކައުންސިލާއެކު މީޑީޔާއެކު އިތުރު މަސައްކަތްވެސް ކުރަން ތިބިކަން ބުނަން ބޭނުން. ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަމުންދާނަން. އެއީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް. ގާނޫނަށް މީޑިޔާތައް ހޭލުންތެރިކޮށް އަހުލުވެރި ކުރަންޖެހޭ. މީޑިޔާ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ.
ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ / މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ މުޅި މުޖުތަމައުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގާނޫނުވެސް ބައްޓަންވެފައި އޮންނަނީ މުޅި މިޖުތަމައުގެ ޒިންމާގެ ގޮތަށް ކަމަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ މީޑިޔާގެވެސް ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މީޑިޔާތަކުން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިވާގޮތަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މީޑިޔާތަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް