ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2021 | ބުދަ 21:16
މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އާރްޑީސީ
‏މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
‏މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފްލޫނިޔާ މަގުގެ ބްލޮކް 311ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މިހާރުވަނީ މާފަންނުގެ ގިނަ މަގުތަކެއް ހަދައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި
 
ފްލޫނިޔާ މަގުގެ ބްލޮކް 3ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ޕޭސް 1 އަދި ސެގްމަންޓް 1ގެ މަސައްކަތްތައް

‏މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފްލޫނިޔާ މަގުގެ ބްލޮކް 311ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ން ބުނީ މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގް ޕޮރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބުދަ ދުވަހު ފްލޫނިޔާ މަގުގެ ބްލޮކް 311ގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ޕޭސް 1، އަދި ސެގްމަންޓް 1 ގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. ފްލޫނިޔާ މަގުގެ ބްލޮކް 3ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މިހާރުވަނީ މާފަންނުގެ ގިނަ މަގުތަކެއް ހަދާ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ މިޕްރޮޖެކްޓް އެއްކޮށް ނިންމާލެވެނޭ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށާއި، މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ވަކި ޓާގެޓެއް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަކަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާއެކު މިހާރު ދިމާވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތައް ކަމަށްވާ މަގު ކޮނުމާއި، ހޮޅިއެޅުމާއި، ގައުތައް ނެގުމާއި، އަދި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ. މަގު ކޮނެ ގައުތައް އެކިގޮތްތަށް އަތުރާފައި އޮތުމާއެކު ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވެއެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 120ށްވުރެ ގިނަ މަގު (18 ކިލޯމީޓަރު) ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 2020ވަނަ އަހަރު ފެށި މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް 2023ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ސަރަހައްދުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް