ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 13:07
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މަރާލާފައި އޮތް ކުއްޖާ ފެނުނު ސަރަހައްދު
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މަރާލާފައި އޮތް ކުއްޖާ ފެނުނު ސަރަހައްދު
ރާއްޖެއެމްވީ
13 އަހަރު ކުއްޖާގެ މަރު
13އަހަރު ކުއްޖާގެ މަރު: އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ދެމީހަކު ފޮއްޓެއް ހިފައިގެން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އުޅުނު
 
މަރާލާފައިވާ ކުއްޖަކީ މަޑަވެއްޔަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެއް
 
ފުލުހުން ފޮށި ނެގީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ހާޒިރުގައި

އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ދެ މީހަކު ފޮއްޓެއް ހިފައިގެން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސަރަހައްދުގައި އުޅުނު ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުނެފިއެެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އެ މީހާ ބުނީ، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00 - 5:30ހާ ދޭތެރޭގައި ފޮށްޓެއް ހިފައިގެން ދެ މީހަކު މީހުން ނޫޅޭ ސަރަހައްދަށް ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެ މީހާ ބުނީ އެ ދެ މީހުން ފޭބީ ކާރަކުން ކަމަށާއި، ފޮށި ހިފައިގެން މީހުން ނޫޅޭ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެމީހުން ފޮށި ދަމާފައި ދިޔައިރު، ބަރުއެއްޗެއް ހުރިކަން އެނގޭ ކަމަށް އެ މީހާ ކިޔައިދިނެވެ.

ތަންކޮޅަކަށް ދިޔުމަށްފަހު އަތިރި މައްޗަށް ފޭބީކަަމަށާއި، އެހާ ހިސާބުން ދެން ވީގޮތެއް ނޭގޭކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ފޭސް 2 ގެ ތެރެއިން ފޮށްޓެއް ދަމާފައި, މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބަށް ދަނިކޮށް ފެނުނީ. ދެމީހުން ދިޔައީ ފޮށި ހިފައިގެން
މަންޒަރު ދުށް މީހެއް

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ފުލުހުން އެ ފޮށި މޫދުން ނެގީވެސް އެ ދެމީހުން އެތަނަށް ގެނެސްގެން ކަމަށް އެމީހާ ކިޔައިދިނެވެ. ފޮށި އޮތީ އޮޔާ ނުދާނެހެން އައްސާފައިކަމަށް ވެސް އެމީހާ ކިޔައި ދިނެވެ.

ރަހީނުކޮށްގެން މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ކުއްޖަކީ ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކުއްޖާ ކުޑައިރުއްސުރެ ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ މާލޭގައެެވެ.

ރަހީނުކޮށްގެން އުޅުނު ކުއްޖަކު މަރާލާފައި އޮއްވައި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފޭސްގެ މޫދުން ފެނުނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. އެކުއްޖާ ފެނުނީ ފޮއްޓަކަށްލައި މޫދަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މަރާލާފައި އޮތް ކުއްޖާ ފެނުނު ސަރަހައްދު

އެކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ހަށިގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ދެނެގަތުމަށް އިތުރު ތަހުލީލުތައް ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ މައްސަލައެއް މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް، އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ދަންވަރު 2:38ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 17 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި، 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ފުލުުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ގެންދަނީ އަދިވެސް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
14%
1%
72%
11%
2%
2%
ކޮމެންޓް
23 ޖޫން 2021 | ބުދަ 14:12
ގޯރާ
މިއީ މިގައުގެ ވެރިންނަށް ތިބޭ މީހުންކުރުވާކަންތައް އެއީ ޖަލުން ނެރޭ ބޮޑެތި ކުށްވެރިންނަކީ ބޮޑެތި ކުށުގެ ރިކޯ އޮންނަށް މީހުންކަން އެގޭއިރު އެމީހުން މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށް ލާމީހުން މިކަމުގެ ޒިންމާނަގަން ޖެހެނީ
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 19:22
.ގޯރަބޯރާ
މީ މިހާރު އިންޑިއަންސް ތާން
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 15:14
ޢަެިސާ
ޢަބަދުވެސް ސީރިއަސްކޮށް ތަހުގީގު ކުރަނީ ވާކަމެއްނޯވޭ އެއްކަމެއްވެސް
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 14:44
ބޭބެ
މުޅިމާލެ ސަރަހައްދު ކާފިޔުކޮށް ރައްޔިތުން ބޭރަށް ނިކުމެއްޖާ ޖޫރިމަނާ ވަގުން ބޭނުންއެއްޗެއް ހަދަނީ ފިހާރަ ފިހާރަ ފުރާޅުން ޓިނުނަގަނީ .މީހުން ރަހީނުކޮށް މަރަނީ ދެން ސަރުކާރެއް ފޭލި ވާނީ މިވަރަށް މާތް ކަލާކޯ ދެން ވާބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް ދުރަށް ޖެހިލާ..
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 14:26
ހެއްރަބެ
ބަލަގަ ކިތައްމެ ވަރަކަށް ފުލުހުންނަށް ފާޑު ކިޔަސް އެ އެއްޗެއްގަ ނެތް ދިޔައެއް ނުކުންނާނީ ފަހެ ކޮން ގޮތަކަށް؟؟؟؟
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 14:00
ޗަރުކޭސް
ކޮބާތޯ ޕޮލިހުން ސީރިޔަސްކޮށް ނުބަލާ މައްސަލައަކީ.؟ ހުރިހާ މައްސަލައެއްވެސް އެމައްސަލަ ދިމާވާ ދުވަހު ބަލަނީ ނިކަން ސީރިއަސް ކަންމަތީ. 2 ދުވަސް ފަހުސް ހަދާން ނެތެނީ. ކީކުރާނީ
22 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 13:15
Thaufeeq Khaleel
ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް ސީރިއަސްކޮއް ބަލަމޭބުނާއަޑުއިވޭ ފަހުންވާއެއްޗެއްނޭގޭ. ވަރައްދޯހޮޅި.