ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 19:03
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު 241 ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުން
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު 241 ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުން
މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ތަހުގީގު
އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެރިން ދެވަނަ ފަހަރަށް 241 ކޮމިޓީގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކޮށްފި
 
ޖޫން މަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ އެކި ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަމުން
 
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ ނުވަތަ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ އިންކުއަރީއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްއާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިޔުރިޓީ ފެއިލްވެފައިވާ ގޮތުގެ އިންކުއަރީ 241 ކޮމިޓީން ފަށާފައިވަނީ، މެއި މަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ޖޫން މަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ އެކި ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން އެކިއެކި އޮފިސަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲވެސް ވަނީ ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ. އިންކުއަރީއަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ 'ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް'ގެ މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިޔުރިޓީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "ކްލޯސް ޕްރޮޓެކްޝަން ޓީމް" ގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ހަށިފާރަވެރިންވެސް ވަނީ އިންކުއަރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަކިވަކި އޮފިސަރުން އިންކުއަރީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ހުށަހެޅުމުން އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން ވަކިވަކި ސިފައިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ޖަވާބުދާރީ ވާނީ މުއައްްސަސާއިން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ސިފައިންގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި އޮފިސަރުން ވަނީ އިންކުއަރީއަށް ހާޒިރުވާން ފަށާފައެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން 241 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އިންކުއަރީއަށް ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ ފަރާތުންވެސް އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި، އިންކުއަރީއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގަމުން އަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ހާޒިރުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

މިގޮތުން މާލެ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުޙައްމަދާއި، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްވެސް ވަނީ އިންކުއަރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ މިމަސް ނިމެންވާއިރަށް އިންކުއަރީ ނިންމާލައި، އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް