ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 22:48
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
އޮނަރަބަލް ޝާހިދުގެ ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރުން
ފާޑުކިޔަން ވާނީ ފާޑުކިޔެން ހުންނަ ކަންކަމަށެވެ.
 
ގައުމުތަކުގެ ތާއީދާއި އިތުބާރު ހޯދުމަކީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ހިކުމަތްތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމެއް
 
އޮނަރަބަލް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ ހޯއްދެވީ ހުރިހާ ދިވެހިންވެސް ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ މަގާމެއް

ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރެއެވެ. އދ ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭފުޅަކަށް ލިބުމަކީ ރާއްޖެއަށް ކޮންގޮތަކުން ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ. އެއީ ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ކެމްޕޭނުކޮށްގެން ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް ޚާއްސަކޮށްގެން މިކަހަލަ ދުވަސްވަރެއްގައި ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ.  

އަޅުގަޑުގެ ޖަވާބު ވަރަށް ކުރުވެފައި ސާފެވެ. އެއީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަސްވަރަކަށް ވިޔަސް ރާއްޖޭގެ ހައިބަތާއި ގަދަރު ދުނިޔޭގެ ދަރުބާރުގައި މައްޗަށް ޖައްސައިލުމަށް ކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެންވެސް އަންނަން ބޭނުންވާ މަގާމެކެވެ. ވާދަވެރިކަން ބޮޑު މަގާމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ސަފުތަކުގައި އެގައުމަކަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި ގަދަރު އިމްތިހާނުވެގެންދާ ކަމެކެވެ. މި އިމްތިހާނުން އޮނަރަބަލް ޝާހިދާއި ދިވެހިރާއްޖެ ފާސްވުމަކީ ކުޑަ ކާމިޔާބެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމަކަށް ދުނިޔޭގެ ދަރުބާރުގެ ރިޔާސަތު ލިބުމަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚާރިޖީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ލިބުނު އެންމެ ފަޚުރުވެރި އަދި ޝަރަފުވެރި ކާމިޔާބީއެވެ. އެއީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ކަމެކެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ރިޔާސަތު ލިބުމެކެވެ. ކިތަންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ. އެގޮތުން އޮނަރަބަލް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯއްދަވައިދެއްވީ އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި މިރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިނުވާ ކަހަލަ ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް އުފާކުރަންވީ ކަމެކެވެ. ލިބިގަންނާންވީ ފަޚުރެއްމެއެވެ.

ފާޑުކިޔުން ދޫކޮށްލާފައި ތައުރީފުކުރަން ޖެހެނީ އެހެންވެގެންނެވެ. މީގެ ހަތަރު އަހަރެއްހައި ދުވަސްކުރިން އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށްވެސް ރާއްޖެއިން ވާދަކުރިއެވެ. އެކަމަކު އެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކޮށް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ހިކުމަތްތެރިޔަކު ނެތިގެން އެކަން ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީއެވެ. ކަންކަން ކުރަން އެނގުމާއި ނޭނގުމުގެ ތަފާތަކީ އެއީއެވެ. ފާޑު ކިޔަންވާނީ ފާޑުކިޔެން ހުންނަ ކަންކަމަށެވެ. ދިވެއްސަކު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަގާމަކަށް އައުމަކީ ފާޑުކިޔާންވީ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބަލަންވީ އޭނާއަކީ ކާކުކަމާއި މިފަދަ މަގާމަކަށް އާދެވުނު ގޮތެވެ. އެކަމުން ދެންތިބީން ލިބިގަންނަންވީ ފިލާވަޅުތަކަށެވެ.

އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އޮނަރަބަލް ޝާހިދު އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާއަށާއި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަމަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރިއާޔަތް ކުރިއެވެ. ދުނިޔޭގެ 193 ގައުމުގެ ތެރެއިން 143 ގައުމުގެ ވޯޓު އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަތުމުގެ ސިއްރަކީ އެއީއެވެ. ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ޗައިނާ އާއި ޕާކިސްތާނު ފަދަ ގައުމުތަކުން އޮނަރަބަލް ޝާހިދާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ކެމްޕޭނާއި އެ ކެމްޕޭނުން މޭވާ ފައިދާވިޔަ ނުދޭން އޮނަރަބަލް ޝާހިދު ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަވައިގެން ހިންގެވި ކާމިޔާބު ޑިޕްލޮމަސީއަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު ލިޔާ މީހުންނަށްވެސް ބަލާނުލައި އަލިއަޅުވާނުލައި ފަރުޖެއްސޭނޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

މިއަދުގެ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އެއީ އަގުހުރި ނަމޫނާއެކެވެ. އޮނަރަބަލް ޝާހިދު ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. އެތާގައި އެކިފެންވަރުގެ މަގާމުތައް އަދާކުރެއްވިއެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަލްސާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރެއްވިއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އދ.މަޖިލީހުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ޒުވާން އުމުރުފުޅުގައި މިފަދަ ގައުމީ ސިޔާސީ މަސައްކަތްޕުޅެއް އެފެންވަރުގައި ކުރެއްވުމަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި ރިކޯޑެވެ. އާދައިގެ މަގާމަކުން ފެއްޓެވި ނަމަވެސް އެ ވުޒާރާގެ އެންމެ މަތީ ފަޑިއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޚާރިޖިއްޔާގެ ދައުލަތުގެ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު އެ އަދާކުރައްވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ޚާރިޖީވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމެވެ. ރާއްޖޭގެ ހައިބަތާއި ދަރަޖަ ކުރިއެރުވުމުގެ ގައުމީ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ވަޒީރުކަމެވެ.  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީކަން 1995ން 2005ށް ކުރެއްވިއެވެ. މި 10 އަހަރުގައި އެންމެ ބުރަކޮށް ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާއި ހިންގުންތެރިކަމާއެކު  މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވެވަޑައިގަތުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކެވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަަައި 1995ން 2018ށް 23 އަހަރު މެންބަރުކަން ކުރެއްވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީސް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް އަލިވިލި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމުގެ ޝަރަފު ހާސިލުކުރެއްވީވެސް އޮނަރަބަލް ޝާހިދެވެ. މަޖިލީހުގެ އެންމެ އިލްމީ އަދި ތަޖުރިބާކާރު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވިއެވެ. ދައުލަތުގެ ތިންބާރުގެ އިސްސަފުގައި  ތަމްސީލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ޝަރަފު ލިބިވަޑައިގަތެެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2 ރައީސުން ރިޔާސަތާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޮނަރަބަލް  ޝާހިދުގެ އިންތިޒާމީ ރިޔާސަތުގެ ދަށުންނެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ކަންކަން ނިންމަވަން އެނގިވަޑައިގަތުމާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކަންކަން ހަމަޖައްސަވަން އެނގިވަޑައިގަތުމުގައި އެއީ މާހިރެކެވެ. ފުރިހަމަ ޑިޕްލޮމޭޓެކެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔޭގެ ރިޔާސަތަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ދެއްވި ތާރީޚީ ފުރަތަމަ ތަގުރީރުގައި ހަމްދު ވިދާޅުވެ ސަލަވާތް ވިދާޅުވެ ފަޚުރުވެރި ދިވެހި ބަހުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ މިކަމުގެ މިސާލެކެވެ. އޮނަރަބަލް ޝާހިދަކީ ގައުމީ ބަތަލެކެވެ. އެހެންވީމާ މިއީ ފާޑުކިޔައި ސިޔާސީ ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ އަސަރުތައް ކުރިއަށް ނެރުމުގެ ވަގުތެއް ނޫނެވެ. މިއީ ދިވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކަންކަން ގަބޫލުކޮށް ހެޔޮބަސް ބުނުމުގެ ވަގުތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް ނެތިކޮށްލަނީ ގިނަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ވެރިން: ޝާހިދު
މިސަރުކާރަށް ފްލެޓުތަކާއި ގޯތިތަކަށް ބޭނުން ގޮތެއް ނުހެދިގެން އުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި އޮތީމަ: ޝާހިދު
ދިޔަވަރު ނޫހާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ޝާހިދު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު ފެންނަނީ ކުރިން އަޅުވާފައި އޮތް ފިލްމެއް، އަލުން އެ ފިލްމު ބަލާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއްނުވޭ - ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
މިސަރުކާރުވަނީ ގައުމު، ފާލުން ނައްޓުވާލާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެތައް ބަޔެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން: ޝާހިދު