އެމްޑީޕީގެ ދެބައިވުން
ދެބައިވީ ނަޝީދު އެކަހެރިކޮށް ސަރުކާރު ހިންގަން އުޅުމުން- ހަސަން ލަތީފް
 
މަސައްކަތްތައް ދެބައިވީ އެމްޑީޕީން ވައުދުވި ކަންކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންނުވުމުން - ޙަސަން ލަޠީފު
ކ. މާލެ |
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ޙަސަން ލަޠީފު
މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީ ދެބައިވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެކަހެރިކޮށް ސަރުކާރު ހިންގަވަން އުޅުއްވުމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ޙަސަން ލަޠީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ ދެބާރެއް އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި އެ ދެބާރުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ދެބައިވެ، އަދި އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތް ވެސް ދެބައިވެފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

މިކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ޙަސަން ލަޠީފު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މަސައްކަތްތައް ދެބައިވީ އެމްޑީޕީން ވައުދުވި ކަންކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންނުވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ސަރުކާރުން ފޫކަހަން ފެށުމުން ކަމަށާއި ސަރުކާރާއި ޕާޓީގެ ގުޅުން ވެސް ހީނަރުކޮށްލުމުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޖުމްލަކޮށް ރައީސް ނަޝީދާއި ޕާޓީ އެކަހެރިކޮށްފައި ސަރުކާރު ހިންގަމުން އުޅުމުން ގުޅުންތައް ދެބައިވެގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިހާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ނުވަތަ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްދާ އިންކުއަރީއާ އިން ވަނީ މިކަންތައްތައް ހާމަވެފައެވެ.

އެގޮތުން ވަކިވަކި ސިފައިން 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ނުކުރަން އިސްވެ އުޅުއްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިހް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންކުއަރީއަށް ހުރަސް ނާޅުއްވާނެކަން ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ކަމެއް އިތުރަށް ތަކުރާރުވެގެން ނުވާނެފަދަ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަަށާއި، ހަމަލާދިން ބަޔަކާއި މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައި ފިލާ ތިބި ބައެއް ހޯދާ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭކަމަަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަނީ މި މައްސަލާގައި އެކި ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން އައިސް މައްސަލައިގެ އަސްލު ގެއްލި މުޅިން އެހެން ދިމާއަކަށް އަމާޒު ހިފާފައި ހުރިތަން ކަމަށާއި، އެފަދަ ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިވަގުތު އަމާޒަކަށްވާންވީ އެފަދަ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގިޔަނުދިނުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ތުހުމަތު ކުރެއްވި ނަމަވެސް އިންކުއަރީ ކުރިއަށްގެންދަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
40%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
40%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
12 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 06:14
ޢަލީމޫސާ
ދެބައިވީ ހަވާސާއިން ބޭރަކު ތިމަންނައަކަށް ނުހުރެވޭނެޔޭ ކިޔާފަ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާދެކޮޅަށް އަދި ޤާނޫނާވެސް ޚiލާފަށް ނަޝީދު ބޮޑުވަޒީރަކަށްވާން ދިމާކޮށްލުމުން. އެހެނެއް އެކަމެއްނުވާނެ. މީދިވެހިންގެ ގައުމު. ނަޝީދު ކިތަންމެފޫކެހިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަކާ ދެކޮޅަކަށް ކަމެއްނuކުރެވޭނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންވެސް ރައްޔިތުން ނަޝީދަށްދިން. އެކަންވެސް ކުރަންނޭގުނުމީހަކަށް އަމުދުން ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެވޭނެތަ؟ އިނގޭކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ނަޝީދަށް ދެންދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެކަން.
12 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 02:06
އީވާ ބީ
މިކިޔަނީ ކީކޭތޯ؟ ތިންބާރު ވަކިވެފައި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ހިންގަވާނީ މަޖިލީހެއް ނޫންތޯ. ޕާޓީ ވެރިކަމުގައި އޮންނައިރު ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކަށް ވާނީ ސަރުކާރުގެ ވެރިޔާ ނޫންތޯ. ދެބައިވީ މިކަންކަން ގަބޫލުނުކޮށް ހުރިހާ ބާރެއް ނަޝީދު ހޯއްދަވަން އުޅުއްވުމުން ނޫންތޯ. "އަހަރެންނަށް ވެރިކަން ގެނޭ. ކަލޭ ދޭ ގެއަށް" މާތް ކަލާކޯ ނަޝީދަކީ ވެރިކަމަށް ދަހިވެތި ބޭފުޅެއް.
11 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 23:32
އޮޅުވާނުލެވޭނެ އާނދޮގޭ!
އަހަރުންނަށް ވަރިހަމަ ހަބައި ވިޔަސް ކޮން ބަލާއެއް! ސޭވް އައްޑޫ! ސޭވް ހަނިމާދޫ! ސޭވް އުތުރު ތިލަފަޅު! ސޭވް ދިވެހިރާއްޖެ! އިންޑިއާ އައުޓް! ބޭން އެމްޑީއެން! ބޭން އުތެމަ! ބޭން ލާދީނީ!
raajjemv logo

All rights reserved