ބިގޭއަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ރައްދު
ނަޝީދު ބިގޭއަށް: ރަނގަޅީ އެހެން ބޭފުޅުން ބަހައްޓަވާނެ ވަފާތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކެވިއްޔާ
 
ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިނިސްޓަރު މާރިއާ އެމްޑީޕީއާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެރަވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަމަށް ބިގޭ ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް
 
ރައީސް ނަޝީދު އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވި މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލުމާ އެކު، ބިގޭއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ
ކ. މާލެ |
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ

އެހެން މީހުން ބަހައްޓާ ވަފާތެރިކަމާއި މަދަދުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅީ ނުދެއްކެވުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް ނަޝީދު އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) އަށް ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަހްމަދު ދީދީ އެމްޑީޕީއާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެރަވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބިގޭ ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ މާރިއާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް މެންބަރުން އަންނަނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިއާއާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ 'ފަށާއިރު' ޕްރޮގްރާމްގައި ބިގޭ ދެއްކެވި ވާހަކައަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ފައިދާއައްޓަކައި ބިގޭ ކުރައްވާ ކަންކަމާއި ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅުތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅީ އެހެން ބޭފުޅުން ބަހައްޓަވާ ވަފާތެރި ކަމާއި މަދަދުގެ ވާހަކަ ބިގޭ ނުދެއްކެވުން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހަސަން ޒަމީލްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވި މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލުމާ އެކު، ބިގޭއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ބައެއް އިސް މެމްބަރުން ތުހުމަތު ކުރައްވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލީ، ބިގޭ އަޑީގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
14%
އުފާ ވެއްޖެ
14%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
71%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved