ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 09:25
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ 9 ދުވަހު 15،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
 
ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 15،559 ފަތުރުވެރިން
 
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖްކޮށް ނުވަ ދުވަސް ހޭދަކުރޭ
 
ޖޫން މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ރާއްޖެ އަންނަނީ 1,729 ފަތުރުވެރިން

ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ ދުވަހު 15،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ ދުވަހު 15،559 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 1,537 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ދެވަނަ ދުވަހު އައިސްފައި ވަނީ 1,827 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ތިން ވަނަ ދުވަހު 1,620 ފަތުރުވެރިން، ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު 1,598 ފަތުރުވެރިން، ފަސް ވަނަ ދުވަހު 2,185 ފަތުރުވެރިން އަދި ހަ ވަނަ ދުވަހު 2,308 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖޫން ހަތް ވަނަ ދުވަހު 1,416 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި އިރު، އަށް ވަނަ ދުވަހު އައިސްފައި ވަނީ 1,513 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި ނުވަ ވަނަ ދުވަހު 1،555 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ޖޫން މަހުގެ މިހާތަނަށް އެއްދުވަހާ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ހަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެންމެ މަދުން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ ހަތް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޖޫން މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ރާއްޖެ އަންނަނީ 1,729 ފަތުރުވެރިން ކަމަށާއި އެފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖްކޮށް ނުވަ ދުވަސް ހޭދަކުރާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ. މަހުގެ މިހާތަނަށް 730 ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، 47,474 އެނދު ދަނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު 92,103 ފަތުރުވެރިން، ފެބްރުއަރީ މަހު 96,882 ފަތުރުވެރިން، މާޗް މަހު 109,585 ފަތުރުވެރިން، އޭޕްރިލް މަހު 91,200 ފަތުރުވެރިން އަދި މެއި މަހު 64,613 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 2,971 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ފެބްރުއަރީ މަހު އެއަދަދު ވަނީ 3,460ށް އަރާފައެވެ. އަދި މާޗު މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 3,535ށް އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭޕްރިލް މަހު ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު މަޑުމަޑުން ދަށަށް ދާން ފަށައި އެމަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް އައިސްފައި ވަނީ 3,040 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި މެއި މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް އައިސްފައި ވަނީ 2,084 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އައި 10 ގައުމަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ރަޝިއާއިން މިހާތަނަށް 111,628 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އިންޑިއާއިން 89,499 ފަތުރުވެރިން، ޖަރުމަނުން 25,935 ފަތުރުވެރިިން، ޔޫކްރެއިނުން 23,633 ފަތުުރުވެރިން އަދި ކަޒަކިސްތާނުން 16,720 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިން 15,624 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުން އައިސްފައި ވަނީ 13,240 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ރޫމޭނިއާ އިން 11,525 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ފްރާންސުން 10,420 ފަތުރުވެރިން އަދި ޗެކްރިޕަބްލިކުން 10,087 ފަތުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 469,942 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 22.8 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރާއި އަޅައިބަލާއިރު، އަދިވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އޮތީ 40.2 އިންސައްތަ ދަށުގައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19ގެ ހަތަރު ވަނަ ރާޅާ އެކު ފަތުރުވެރިން އައި މިންވަރު ދަށަށް ދިޔަނަމަވެސް އަސަރުކޮށްފައި ވަނީ ލޯސީޒަންގެ އަމާޒަށް ކަމަށާއި ހަރުގެ ޓާގެޓްތައް އަދިވެސް ހާސިލުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން ހުއްޓާލަން ޖެހުމާއި، އިނގިރޭސިވިލާތްފަދަ މުހިންމު މާކެޓްތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް، މިއަހަރަށް ސަރުކާރުން އަމާޒުހިފި މުޅިި ޖުމުލަ ޓާގެޓްތަކަށް ވާސިލުވެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ 30 އެއަރލައިނަކުން ޝެޑިއުލްޑް ދަތުރުތައް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، 10 އެއަރލައިނަކުން އަންނަނީ ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް